Yngre skolbarn får mest i budget 2015

De yngre skolbarnen i Järfälla får mest i det budgetförslag för 2015 som allianspartierna i barn- och ungdomsnämnden nu beslutat om. Den mycket stora satsningen är ett resultat av alliansregeringens s k lågstadielyft. Det ger utrymme för fler speciallärare, fler lärare och/eller mindre klasser. Det är som vanligt skolorna själva som bestämmer hur pengarna ska användas.

Eftersom regeringens insatser är så omfattande och inriktade på de yngsta eleverna har det också varit möjligt att med hjälp av kommunens ”egna” medel göra en ovanligt stor pengökning för de äldre eleverna i grundskolan liksom ävenBo förskolan. I det senare fallet är allianspartiernas ambition att i förskolan  möta förväntningar om små barngrupper och högre personaltäthet. För att få extra resurser till förskolan görs en omprioritering som innebär en viss minskning av anslagen till fritidshemmen. Järfällas kostnader per barn i fritidshem kommer dock även fortsättningsvis att ligga betydligt över den nivå som är vanlig i kommunerna i Stockholms län och det betyder också att personaltätheten i Järfällas fritidshem med all säkerhet fortsätter att vara högre än jämförbara kommuner.

Pengökningen för de olika verksamhetsområdena är för förskolan 3.6 %, för förskoleklass och årskurserna 1-5 7.3 % samt för årskurserna 6-9 3.9 %

Förutom ökningen av pengen i skolan blir det också större resurser för bl a modersmålsundervisning, skoldatatek och inte minst anslagen för barn i behov av särskilt stöd (+ 8 %). Också den kommunala teknikskolan KomTek får ökade resurser.

I förskolan ökar resurserna – förutom pengen – för modersmål, talpedagog och psykologresurs. Anslaget för specialpedagog i förskolan som under 2014 gällt en specialpedagog gäller från 2015 två specialpedagoger.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden