Vi uppfyller våra vallöften för förskolan!

I Järfälla har man de senaste åren gjort en stor satsning inom förskolan bl.a. genom ett samarbete med Södertörns Högskola för att utbilda Järfällas barnskötare till förskolelärare. Under 2011 är barnskötarna i Järfälla färdiga med sin utbildning till förskollärare. Genom denna vidareutbildning ökar kompetensen vilket leder till bättre verksamheter och ett mer lekfullt lärande inom förskolorna. Vi har skrivit i vårt handlingsprogram att vi vill att barnskötarna i kommunen ska vidareutbildas till förskollärare. I och med denna satsning har detta vallöfte uppfyllts.

I Folkpartiet Järfällas handlingsprogram skriver vi att vi vill ha en öppen förskola i Viksjö. Under hösten har Viksjö öppna förskolan på Sandvikskolan invigts. Vi skrev också att vi önskade utöka antalet förskoleplatser i vissa delar av Järfälla. I Kallhäll bygger vi nu om befintliga förskolor vilket ger plats för fler barn. I Jakobsberg har 4 förskolor byggts eller renoverats för att ge fler förskoleplatser. Även i Skälby sker förändringar då en ny förskola byggs när Neptuniskolan rivs. 
 Järfälla har i en tid när många kommuner har haft svårt att uppfylla platsgarantin lyckats uppfylla kraven och ca 60 % av barnen har fått plats enligt förstahandsvalet. Trots att antalet barn i förskoleålder har ökat med nästan 1000 sedan 2006 så har vi i Järfälla behållit personaltätheten.
En av punkterna i vårt handlingsprogram berör förskolornas öppettider. Vi vill underlätta för föräldrar som arbetar heltid genom att öka öppettiderna på förskolorna i kommunen. Idag finns det en förskola i varje kommundel med förlängt öppethållande.
 I och med detta har Folkpartiet Järfälla uppfyllt sina vallöften angående förskolorna i Järfälla kommun.
Mer information: Bo Winander (FP) Barn- och Ungdomsnämnden
 
Av Nicki Jozsa (FP) Ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden