Veddestabron byggs av Acconia för 65 miljoner kronor

(På grund av efterfrågan så publicerar vi åter detta inlägg)
Acconia Infraestructuras kommer att bygga Veddestabrons första etapp för knappt 65 miljoner kronor i Veddesta. Skanska Sveriges begärda överprövning avslogs igår av Förvaltningsrätten i Falun. Järfälla kommuns medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad uppgår till 275 miljoner kronor och hänför sig i huvudsak till utbyggnaden av Veddestabron enligt genomförandeavtalet. 
 
Upphandlingen avslutades den 19 september 2012 och då stod det klart att Acconias Infraestructuras (Acconia) hade vunnit upphandlingen. Skanska Sverige AB valde under hösten att ansöka om överprövning av beslutet. Under vintern har Förvaltningsrätten i Falun arbetet med fallet och igår torsdagen 28/2 så blev domen från förvaltningsrätten klar.
Folkpartiet Järfälla har under hösten och vintern haft tillgång till upphandlingen och anbudsprövningen med anbudssummorna. Vi har dock valt att inte publicera dessa uppgifter eftersom upphandlingen har varit överklagad av Skanska Sverige. När nu domen är klar kan vi berätta att Förvaltningsrätten skriver följande:
Mot bakgrund av vad som ovan framgår finner förvaltningsrätten att det inte finns skäl för ett ingripande enligt LOU. Skanskas ansökan om överprövning ska därmed avslås”- Förvaltningsrätten i Falun.
Detta innebär då att företaget Acconia har vunnit upphandlingen och kommer bygga Veddestabron för 64,9 miljoner och även Barkarbybron för 43,4 miljoner kronor. Totalt ca 108 mkr. Skanskas anbud på den totala upphandlingen var ca 31 mkr kronor högre än Acconias. 
 
I ”Genomförandeavtal och markavtal för utbyggnad av Mälarbanan, delen Barkarby-Kallhäll” Dnr Kst 2011/184 står följande på sidan 5: ”Kommunens medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad hänför sig i huvudsak till utbyggnaden av Veddestabron och bedöms av kommunledningskontoret vara rimliga med hänsyn till de tillkommande anläggningar och kvaliteter som projektet innehåller.”
 
Samt i samma avtal:
”Enligt genomförandeavtalet uppgår kommunens medfinansiering av utbyggnaden till tvåhundrasjuttiofemmiljoner kronor enligt följande betalningsplan:
• 2012-06-01 betalas 75 Mnkr
• 2013-06-01 betalas 100 Mnkr
• 2014-06-01 betalas 100 Mnkr
Ingen indexuppräkning ska ske.”
Acconia Infrastructures