Vårdens ekonomi 2012

I hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning för 2013 redovisas ett överskott på 429 miljoner kronor – vilket förstås är en hel del pengar, men inte så märkligt sett till hela vår budget på ca 43 miljarder (i år ökar den som bekant till ca 45 miljarder). Kostnadsökningen stannade på 4,1 procent mot ”tillåtna” 5 procent – fortfarande högre än 2010-2011 års ca 3 procent vilket kan förklaras med medvetna satsningar på höjda ersättningar och ökade volymer och utökade vårdval, vilket också ökar tillgängligheten.

Det största överskottet kommer från läkemedelsbudgeten, 285 mkr, där vi ju oftast tar höjd för kostnader – för bara några år sedan var kostnadsökningarna som ni kanske

minns rätt höga, sedan har det varit stillsammare och rentav minskningar några år p.g.a. patentutgångar som gör att gamla beprövade läkemedel blir billigare.

För läkemedel har året präglats av förberedandet av den nya läkemedelsstrategi för 2013-2017 som vi ska anta på landstingsfullmäktige senare i

Karolinska sjukhuset Foto: Medicinsk bild

februari. Vi utvecklar också arbetet med läkemedelsgenomgångar som är viktiga inte minst för äldre patienter med ofta många olika preparat;  det är något vi trycker på bl.a. i vårdvalsförändringarna för husläkarverksamheten. Under 2012 gick vi också vidare med kostnadsansvar för vårdgivarna för öppenvårdsläkemedel. T.ex. gäller nu sålunda 50 procents kostnadsansvar för alla berörda vårdgivare inom akutsomatiken, psykiatrin och geriatriken.

Ett viktigt projekt inom läkemedelsområdet, som för mig in på området jämställdhet, är ”Genus på Janus” – ett förskrivarstöd som ska  hjälpa förskrivarna att hantera könsskillnader. Ibland ska ju kvinnor och män ha olika, eller olika mycket, läkemedel. Äldre, tunna, hjärtsjuka kvinnor ska inte ha samma som medelålders, tunga strokedrabbade män, t.ex.

Handlingsprogrammet för jämlik och jämställd vård har börjat implementeras under 2012. Vi kartlägger och analyserar och ska under 2013 revidera själva programmet. Nyckeltal ska användas för att sätta ljuset på viktiga indikationer på jämställd och jämlik, eller ojämställd och ojämlik, vård. Detta är en del i ett nationellt projekt och kommer naturligtvis också möjliggöra jämförelser och därigenom utveckling. Perspektivet jämlik och jämställd vård ska ingå i alla beslut, avtal och uppföljningar. Det handlar helt enkelt om kvalitet – en ojämlik, ojämställd och i värsta fall diskriminerande vård är rent ut sagt usel kvalitet och resursslöseri.

Statistiken visar fortsatt att kvinnor gör fler läkarbesök inom samtliga somatiska specialistvårdområden, även utan att räkna med gynekologi och förlossning.

Också HBT-policyn, som gäller hela landstinget, har börjat implementeras.

Hälsofrämjande vård präglas bl.a av Handling för hälsa 2012-2014, som är vår handlingsplan kopplat till Folkhälsopolicyn. Vi har också nu hjälp av Socialstyrelsense nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, vilka inte minst husläkarmottagningarna ska implementera. Där har vi infört ekonomiska incitament för motiverande samtal och annat evidensbaserat stöd för livsstilsförändringar, och dessutom höjt ersättningen för de hälsosamtal som erbjuds alla 75-åringar. Förberedelser har gjorts för att kunna upphandla och starta tre specialistmottagningar för goda levnadsvanor, som ska vara i gång om ett år.

Besök och vårdtillfällen ökade under 2012: Läkarbesök med 1,4 procent, övriga besök med 2,9 procent, och vårdtillfällen med 2,1 procent. En kraftig ökning av läkarbesöken i akut- och specialistvården, 17 procent, förklaras med nya vårdvalsområden inom somatisk specialistvård, och en samtidig minskning av läkarbesök hos privata specialister på nationella taxan med ca 30 procent.

Privata vårdgivare stod under 2012 för 32 procent av kostnaderna.

I psykiatrin ökade vårdtillfällena med 3 procent, läkarbesöken med en halv procent. 110 personer fler fick slutenvård men vårdtiderna minskade. Ser vi mer specifikt så ökade beroendevårdens läkarbesök med knappt 3 procent och BUP:s med hela 13 procent, medan vuxenpsykiatrin minskade med 4 procent.