Vad händer i Tekniska nämnden

Omfattande marksaneringar runt Jakobsberg gymnasium pågår. Det har visat sig finnas en hel del gamla föroreningar som upptäckts vilket gör att saneringsuppdraget ökar i omfattning. Kostnaderna drar i väg från ursprungliga 7 mkr till kanske det tredubbla.

Rivningen av gamla brandstationen är nu genomförd och byggnation av nya bostäder kan strax påbörjas. Det vinnande förslaget till bostäder verkar kunna bli ett arkitektoniskt tillskott till området.

Hittills i år har 341 synpunkter/felanmälningar kommit in till kommunens e-tjänst. De handlar främst om klotter, nedskräpning, park och natur. Det är positivt att kommuninnevånarna har ett ökande engagemang. Positivt även att vi ser en gradvis minskning när det gäller klotter och nedskräpning och att vi blir bättre på att ta hand om det.

Vi finslipar och uppdatera ständigt våra avfallsföreskrifter. Vi blir bättre och bättre på att ta hand om vårt avfall samtidigt som det numera i de många kan ses som en nyttig resurs. Matavfall blir tex. biogas och bäst sker detta om det samlas ihop i kärl för avhämtning.

Vi har som bekant och i olika sammanhang omfattande utbyte och samarbete över kommungränserna. Vi har förlängt ett samarbetsavtalet gällande energi- och klimatrådgivning med kommuner i Stockholms- och Uppsala län samt KSL.

(S) har lagt en motion ”bygg temalekplatser för alla åldrar i Järfälla”. Vi i alliansen tycker självklart att innehållet och andemeningen i motionen är helt i linje med vad vi själva vill och önskar. Det pågår redan ett sådant arbete inom Järfälla kommun. Vi har sedan 2007 planlagt och byggt ett antal Temalekplatser. Motionen föranleder därför inte några ytterligare särskilda åtgärder.

Upphandling av maskintjänster för vinterväghållning har genomförts. Det blir en för kommunen ny aktör som får detta viktiga uppdrag. Vi bör alla med stort intresse bevaka hur de klarar denna uppgift och i förekommande fall lämna konstruktiva omdömen.

Sopsugentreprenör till Barkarbystaden har antagits efter avslutad anbudstävling. Här har vi även lyckats få till en konkurrenssituation vilket är svårt i denna smala nisch och som sannolikt gynnat oss ekonomiskt. (Mer om sopsugar i Barkarbystaden)

Claes Gustavsson

Ledamot tekniska nämnden