Vad betyder namnet Järfälla?

Järfälla kommun

Järfällas historiska tid blir i år 703 år. För namnet har varit känt så länge i skriftliga dokument. I det äldsta kända, ärkebiskop Nils i Uppsala redogör för turerna kring Ragnvald Ingessons testamente 26.1.1310. Där testamenteras bl a penningsummor till kyrkliga inrättningar och personer. Bland dessa är ”Ecclesie et presbitero in gerfelli vnam marcham denar”, kyrkan och prästen i Järfälla testamenteras 10 mark.

Men vad betyder kommunnamnet? Ovan skrevs namnet Gerfelli, Girfelle år 1343 och vidare 1409 Gerfelda samt 1430 Gyrfälda. Mycket senare, i 1873 års generalstabskarta framkommer orten som Jerfälla. Det har tagit lång tid för detta namn att stabilisera sig.

På kommunens hemsida kan man hitta, lite för väl dold, under fliken kommun och politik/diarium och arkiv en kort beskrivning om kommunens historia. Där står det om namnet:

Namnet Järfälla betyder troligen ”den kilformade ängstegen”.

Bra att det står ”troligen”. Det är inte alls enkelt att tolka namnets ursprung. Nästa förslag: i Svensk Uppslagsbok från 1955 skrevs:

Namnet, som1310 skrevs gerfelli, är trol. bildat till ett ord motsv. isl. geirr, spjut, här kilformigt jordstycke, och fälle, plats, där skog blivit fälld (J. Palmer, “Studier över de starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska”, 1917,sid.64).

Men detta känns inte heller helt säkert. Som bas för tolkningen för namnets första del är geir, som betyder spjut. Ursprungligen betydde gere/geirr den kilformiga udden i stenåldersmänniskans spjut.

Varför skulle just en liten kilformig åker ge namn för en hel ort? Visst låter det konstigt. Å andra sidan samhället intill kyrkan har hetat Birgharaby (Bergkarlaby) och heter fortfarande Barkarby. ”Kyrkbyn” har i princip bestått bara av ett par hus. Att huvudorten i församlingen och kyrkan inte har samma namn är sällsynt. En bra fråga: varför? Men genom att man har valt att kalla dessa två olika, kan namnet Järfällas ursprung just därför vara annorlunda.

Att stanna kvar i kil-tolkningen, Det finns fler möjliga tolkningar till namnets ursprung, beroende på när i tiden den har skapats. Tiden vid Kristi födelse fanns det fortfarande en lång smal havsvik som sträckte sig ändå intill var Järfälla kyrka är i dag. Om namnet är från den tiden, kan det betyda en kilformig vik, vid vilken första invånaren hade fällt skog för sitt boställe, ”boplatsen vid viken”.

Det finns ytterligare tolkningsmöjligheter också: Ger/gär kan betyda en lägre ås (sägs komma från samma ordstam som finska kari = klippa), och där man kanske har fällt skog för bosättning, i så fall kunde namnet betyda ”boställe på åsen”.

Förleden ”Jär” i kommunnamnet kan möjligen också komma från ordet gärd(e), inhägnad. Till ortsnamn detta förled kan också komma via egennamn, som Gerfast eller Germund, men det är mycket svårt att bevisa baserat på det lilla vi vet säkert.

Fälla verkar bara kunna betyda fälld skog – av naturen eller människohand.

Enda som verkar vara säkert enligt denna studie, är att tolkningen av namnet Järfällas ursprungliga betydelse är svårt. Sen har vi namnet Görväln. Det är inte omöjligt att förleden i det namnet betyder samma som i namnet Järfälla.

Esa Tuuri

Folkpartiet Järfälla

Länk till Riksarkivets dokument