Upprustning av skolor och förskolor

På förslag av allianspartierna har nu barn- och ungdomsnämnden beslutat använda sju miljoner kronor för upprustning av skolor och förskolor redan under detta år. Pengarna tas från nämndens eget kapital, dvs medel som sparats ihop under en följd av år då nämnden haft överskott p g a en välskött ekonomi.

Upprustningsinsatserna ingår i nämndens program för att skapa attraktiva studiemiljöer i skolor och förskolor.

I detta första skede gäller det åtgärder på Källtorpsskolan i Kallhäll, Fjällenskolan i Viksjö , Aspnässkon i Jakobsberg och Snapphanens förskola också i Jakobsberg. Det finns en plan för insatserna på varje enhet men insatserna gäller bl a ljuddämpning, fönster i grupprum, inköp av s k smartborards, arbete med utomhusmiljön (Aspnässkolan). På Snapphanens förskola handlar det bl a om att rusta upp kök med nya maskiner.

På Fjällenskolan planerar man bl a för fler omklädningsrum, byte av trasiga innertaksplattor, göra om gymlokalen till danslokal och renovering av NO-salar.

På Källtorpsskolan omfattar förbättringsinsatserna ommålning, ökad ventilation i NO-salar, se över toaletter, markiser längs hela södersidan och att göra skolgården mer attraktiv och mycket mer.

I det fortsatta arbetet planeras för förbättringsinsatser på varje förskola och skola där kommunen är fastighetsägare. Det tas fram en plan för åtgärder i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, miljö- och hälsa och naturligtvis med full medverkan av den aktuella enheten.

I nämndens budgetförslag för 2012 och 2013 begärs också medel för fortsatta investeringar för att förbättra miljön.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden