Understimulerade elever får problem i skolan

I Svenska Dagbladet den 10 oktober berättas om pojken Ruben som först i 15-årsåldern efter ett byte av skola får utrymme för den alldeles särskilda matematiska begåvning han har. Under en stor del av hans tidigare skoltid fick Ruben inte tillräckligt stimulerande uppgifter. Det innebar att han blev orolig på lektionerna och störde andra elever förutom att han själv inte mådde bra.

Skolan måste bli bättre på att stimulera också elever som är särbegåvningar eller har förutsättningar att prestera mer än andra. Därför har det i den nya skollagen förts in en ny målparagraf: ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjigt.”

I Järfälla har barn- och ungdomsnämnden i förslaget till mål i budgeten för 2012 och 2013 fört in en ny formulering för både förskolan och skolan:

”Andelen barn/elever som ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år”

Naturligtvis är det ingen lätt sak för förskolor och skolor att bedöma hur väl man uppfyller det här nya målet. Till sin hjälp ska de få ett vägledande material. Liksom med andra mål kommer också måluppfyllelsen av det här målet att bli en viktig del i kvalitetsarbetet.

Det kommer att finnas stora osäkerheter när vi får resultaten av förskolornas och skolornas bedömningar, men förhoppningsvis kommer den nya målformuleringen som sådan och arbetet kring den att fokusera behovet av att bättre möta också särbegåvade barn.

Den nu beslutade nya 6-9-skolan i gymnasieområdet i Jakobsberg hoppas vi också ska bidra. I den nya skolan ska elever som klarat av grundskolans kurser kunna erbjudas mer avancerade kurser. Det möjliggörs genom den planerade samverkan med gymnasiet.

Man ska inte behöva byta skola för att få större utmaningar. Det ska vara möjligt var man än väljer att studera.

Läs mer: SvD 1, SvD 2

I Bloggsfären: Lotta Edholms blogg, Mina moderata karameller,Jesper Svenssons blogg

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden