Tunnelbaneavtalet måste inkluderas i Järfällas översiktsplan

Landstinget (Tillväxt- och regionplaneringsutskottet) har lämnat ett yttrande över Järfälla kommuns översiktsplan (ÖP). I yttrandet är landstinget tydliga med att tunnelbaneavtalet och konsekvenser för den gröna Järvakilen måste inarbetas i ÖP.

I yttrandet är man tillfreds med att kommunen tydligt anger att RUFS 2010 (den regionala utvecklingsplanen) är en viktig utgångspunkt för Järfällas planering. Förslaget till ÖP är väl strukturerat och planeringsinriktningen och planeringsambitionen framgår tydligt. Landstinget ser positivt på den valda gestaltningen av framtidsbild 2030 som redovisar en tät, mångfunktionell och tillgänglig regional stadskärna.

”Det är positivt att kommunen har utvecklat framtidsbilden så att den starka utvecklingen som förordas i den regionala stadskärnan föreslås ske parallellt med att Kallhälls potential som stationssamhälle utnyttjas och utvecklas”.

I fråga om kollektivtrafiken menar landstinget att det vilar ett stort ansvar på kommunen att skapa förutsättningar för god framkomlighet, exempelvis genom bussgator, signalprioriteringar och nya gena vägsträckningar för utvecklingen av det framtida nätet för stombusstrafiken.

Den nyligen undertecknade överenskommelsen om tunnelbana till Barkarbystaden är inte inarbetad i planen, vilket landstinget menar är en brist som bör åtgärdas inför antagandet då den påverkar bebyggelse, busstrafik, infrastruktur och utritad spårväg. Planen bör kompletteras med en beskrivning av konsekvenserna av överenskommelsen för Järfällas del. Justeringar bör göras i texten avseende spårtrafik.

Slutligen uttalar landstinget oro över skyddet för den gröna Järvakilen när ytkrävande verksamheter i Veddesta skall omlokaliseras. Landstinget förordar att kommunen tar fram en kilanalys och åtgärdsförslag för att hantera de negativa konsekvenser som förutspås.