Tunnelbana till Barkarby – en bakgrund

Tunnelbana till Barkarby

Alltsedan tunnelbanan till Hjulsta öppnades 1975 har vi i Järfälla diskuterat fördelarna med att knyta samman tunnelbanenätet med pendeltågsnätet i Barkarby eller i Jakobsberg. När linjen till Akalla öppnades 1977 blev en förlängning av denna ett alternativ till Hjulstabanan. T.ex. ansågs en tunnelbaneanknytning värd att pröva i samband med utbyggnaden av Barkarby handelsplats.

Varje gång frågan varit uppe har det stannat vid lösa funderingar. Därför är det bra att frågan utreds på nytt för att få klarhet i de ekonomiska, tekniska och stadsplanemässiga förutsättningarna för att ge Järfälla en T-baneanknytning.

Så långt är allt gott och väl.

Den stora oredan som Folkpartiet varnat för under de 20 – 25 år som Barkarbyplaneringen pågått inträder nu. M och S bär tillsammans ansvaret för denna genom att planera och sätta igång en utbyggnad om 5000 lägenheter och 6000 arbetsplatser utan att ha klargjort hur det övergripande vägnätet och försörjningen med kollektivtrafik ska se ut. Det är bedrövligt!

Dagens situation är följande.

Tre detaljplaner är antagna för Barkarbystaden – Flottiljen 1 och 2 samt Barkarbystaden 1. Sammantaget rymmer de nästan hälften av de planerade lägenheterna. Exploateringen pågår i ökad takt.

Spårväg Barkarby/Akalla

Planeringen bygger helt på en spårväg från Barkarby station till Akalla. Breda gatuutrymmen för spårvagn och bilar byggs just nu.  En bro över järnvägen, bred som Öresundsbron, förbereds och projekteras för omstigning mellan spårvagn och pendeltåg. Problemet är att ingen har någonsin fattat något beslut om att spårvägen ska byggas. Den har varit en planeringsdröm, som dessvärre har använts i vackra färgillustrationer vid marknadsföringen av de färdiga lägenheterna. (Detta kunde vara en fråga för konsumentverket). För att få till stånd bron över järnvägen har kommunen åtagit sig att medfinansiera järnvägsutbyggnaden med 275 mkr.

Trafikplats Barkarby

Detaljplanen för Barkarbystaden 1 anger att en ny trafikplats ska byggas söder om nuvarande avfart till Barkarby handelsplats. Den har studerats och diskuterats med Trafikverket under hela planeringsarbetet. Det rör sig om investeringar över 100 mkr. Både länsstyrelsen och trafikverket anser nu att den i Barkarbyplanen angivna trafikplatsen inte kan genomföras.

Anslutning Hjulstakorset

Barkarbystaden är enligt Järfällas planer tänkt att anslutas till motorvägskorset E4 (Förbifart Stockholm)/E18 vid Hjulsta. Trafikverket säger nu att denna direktförbindelse inte är möjlig. Matningen måste lösas på annat sätt.

Sammantaget kommer Länsstyrelsen till följande slutsats. ”Med tanke på oklarheter om trafikmatning, valet av spårlösning mm ser Länsstyrelsen fördelar med att en ny studie av trafikfrågorna görs för kärnan som helhet”.    

Det är utmärkt och nödvändigt att dessa nya studier, inklusive T-bana, kommer till stånd. Under tiden fortgår bygget av Barkarbystaden med breda gator som anpassats för spårvägstrafik. En stad som i långa stycken givetvis skulle ha sett annorlunda ut om ett beslut att bygga tunnelbana funnits.

Beslut om infrastuktur – järnväg, t-bana, huvudvägar – är beslut som måste tas tidigt i processen innan en stor utbyggnad sätts igång. Detta har varit Folkpartiets linje under alla år, redovisat i reservationer och fullmäktigedebatter ett otal gånger. Vår filosofi vilar på två enkla meningar. Infrastrukturen måste först klarläggas sedan kan vi diskutera hur bebyggelsen ska se ut. Under tiden bör vi bygga och förädla Jakobsberg där all infrastruktur finns på plats.

Så hade vi undvikit det planeringskaos som nu inträder.

Lars Bergstig

Gruppledare FP