Trygghet och arbetsro i Järfällas skolor och förskolor

Detta är framsidan av handlinsplanen. Läs hela foldern här.

”Trygghet och arbetsro” heter handlingsplanen för god arbetsmiljö i förskola och skola i Järfälla. Nu finns en reviderad upplaga som distribuerats till förskolor och skolor.

Handlingsplanen för god arbetsmiljö utgår från förskolans och skolans värdegrund. Den utgör ett övergripande dokument som ska konkretiseras i handlingsplaner som varje skola och förskola upprättar. Syftet är att klargöra Järfälla kommuns policy i frågor som rör arbetsmiljön i skolor och förskolor och vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastslagna policyn.


Planen ska vara väl känd bland personal, elever och föräldrar. Den ska tillämpas i kommunala förskolor, familjedaghem och skolor. Fristående förskolor och skolor som valt att ansluta sig till planen följer den
också.


Förskolechefer och rektorer ansvarar nu för att:


– personalen arbetar med planen med början under höstterminen
– planen ska göras känd för barn, elever och föräldrar
– elevråd, klass- och föräldraråd ska också arbeta med planen


Mer information:


Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden