Trängselskatt på Essingeleden

Folkpartiet i Järfälla säger nej till trängselskatter på Essingeleden redan 2016.

Folkpartiet i Järfälla har som enda parti i fullmäktige sagt nej till att redan nu införa trängselskatt på Essingeleden.

Det finns sedan tidigare ett beslut att införa trängselskatt på Essingeleden när Förbifart Stockholm öppnar. Vi bör hålla fast vid detta beslut menar Folkpartiet i Järfälla. Det bästa sättet att minska trängseln på Essingeleden är att skynda på med bygget av Förbifart Stockholm.

Folkpartiet i Järfälla säger nej till trängselskatter på Essingeleden redan 2016.  Foto källa: Folkpartiet

Folkpartiet i Järfälla säger nej till trängselskatter på Essingeleden redan 2016.
Foto källa: Folkpartiet

Essingeleden/E4 är en del av riksvägnätet. De skatter som tas ut på detta nät måste vägas med andra mått än de regleringar som styr trafiken i Stockholms innerstad. Trafiken på E4 och eventuella skatter där är inte enbart en lokal/regional fråga för stockholmsregionen.

Kapacitetsstarka förbindelser över Mälarsnittet har alltid varit en central fråga i alla samtal kring Stockhomsregionens infrastruktur. De stora samhällsekonomiska vinsterna av goda förbindelser mellan norr och söder är en avgörande framgångsfaktor för regionens näringsliv och socioekonomiska utveckling.

En rad remissinstanser har samma åsikt som Folkpartiet i Järfälla kan man läsa i regeringens sammanställning av remissvaren.

Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Vaxholms kommun, Österåkers kommun, Motormännens Riksförbund, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Stockholm Nordost:
anser att trängselskatt inte bör införas på Essingeleden innan öppnandet av Förbifart Stockholm och påpekar att resenärerna inte kommer ha något alternativ som inte är skattebelagt.

Skatteverket anser att personer som någon enstaka gång kör Essingeleden, som t.ex. passerande turister, inte ska behöva beröras av systemet med trängselskatt. Enligt Skatteverket är det angeläget att skattebelopp under viss nivå inte föranleder någon debitering i trängselskattesystemet

Lagrådet som yttrade sig i början av december ifrågasätter dessutom om regeringen tillräckligt har övervägt skyddet för den personliga integriteten. Ytterligare ett steg mot ”storebror ser dig” tar vi när skatteverket har koll på alla som någon gång kör på Essingeleden, alla kommer att registreras. Lagrådet skriver följande:

Regelsystemet och dess innebörd för den praktiska hanteringen av personuppgifter redovisas inte i lagrådsremissen, vilket varit önskvärt. Inte heller redovisas regeringens närmare överväganden när det gäller skyddet för den personliga integriteten, trots att en utvidgning av trängselskatten till den i praktiken enda genomfartsleden förbi Stockholm kan aktualisera frågor av detta slag. Lagrådet anser att förslaget bör kompletteras i detta hänseende (jfr prop. 2003/04:145 s. 90 ff.).

Lagrådet noterar vidare att även den som bara någon enstaka gång passerar Essingeleden kommer att omfattas av trängselskattesystemet. Därmed kommer fler personer utan någon anknytning till Stockholm att förpliktas betala trängselskatt, kanske med ett så lågt belopp som 11 kr. Man kan ställa sig frågan om den föreskrivna tilläggsavgiften vid utebliven betalning – 500 kr per månad – står i rimlig proportion härtill.
Lagrådet anser att denna fråga bör övervägas ytterligare.

Redaktionen