Trafikplatsen i Kallhäll byggs om

Ombyggnaden av trafikplatsen i Kallhäll kommer påbörjas under våren 2013 för att öka framkomligheten. ”-Det skulle förbättra för trafiken i området och ge en bättre vardagsmiljö i Polhemsområdet med nya bullerplank, säger Folkpartiets gruppledare i fullmäktige Lars Bergstig”

Den större trafikplatsen vid E18 i Kallhäll kommer under våren att genomgå en rejäl förändring. I dagsläget finns det enbart påfartsramper för trafik i södergående riktning vilket har skapat stora problem för framkomligheten i Kallhäll. Trafikverket kommer nu att bygga nya påfartsramper som också kommer kunna leda trafik i båda riktningarna. Samtidigt som ombyggnaden så ska en 500 meter långt bullerskydd sättas upp inom arbetsområdet för att dämpa bullret mot Polhemsområdet. Ombyggnaden görs så att den anpassas efter en trafikprognos för 2035 vilket ska göra att dimensionerna räcker under många år.

Ombyggnaden, när den är klar, kommer leda till att det blir mindre trafik på Enköpingsvägen då de som ska åka norrut inte längre behöver köra till Stäket eller Jakobsberg för att ta sig upp på E18. När trafikplatsen nu byggs om så kommer också den tunga trafiken i området att minska då flera logistikföretag får en kortare körväg för att ta sig upp på E18. En tidigare rapport har visat att olyckstalen för tung trafik på Enköpingsvägen är 50 % högre än genomsnittet i länet. I samband med ombyggnaden så byter man också ut signalerna vid korsningen Kallhällsleden/Enköpingvägen. Samtidigt kommer också känsla av att delar av enköpingsvägen känns som en barriär mot Järvafältet att försvinna.

-En utbyggd trafikplats som har anslutning med av- och påfart åt båda håll på motorvägen har under många år varit en önskan från kommunen och de boende i Kallhäll. Inte minst har de tunga transporterna till företagen efterfrågat en komplett trafikplats. Den har legat på ritbordet bra länge nu. Vi hoppas att den blir verklighet i år. Det skulle förbättra för trafiken i området och ge en bättre vardagsmiljö i Polhemsområdet med nya bullerplank, säg Folkpartiets gruppledare i fullmäktige Lars Bergstig.

Projektet med att bygga om trafikplatsen finansieras av trängselskatt och kommunal medfinansiering om totalt 46 miljoner kronor. Under byggtiden på 6-12 månader så kan hastigheten på E18 sänkas vid arbetsområdet. Arbete som medför buller kommer att ske 07-19 på vardagar.