Tallbohovsskolans högstadium läggs ner

Barn- och ungdomsnämnden ska vid sitt sammanträde i december ta ställning till ett förslag från förvaltningen om nedläggning av högstadiet på Tallbohovsskolan i Jakobsberg. 

Bakgrunden är att allt färre elever söker till de högre årskurserna på Tallbohovsskolan. Det har under lång tid varit mer attraktivt att söka in på någon av de övriga skolorna i kommunen. Det beror förmodligen på att många föräldrar och elever vill komma till skolor med en mer blandad elevsammansättning än Tallbohovsskolan erbjuder. På skolan finns en mycket hög andel elever som är födda utomlands och ofta anlänt sent till Sverige. Dessutom är en stor andel av föräldrarna lågt utbildade och en del också med bristfälliga språkkunskaper och brister i sin egen skolgång från hemlandet.

Trots stora insatser från skolans lärare och omfattande  extra ekonomiska resurser från barn- och ungdomsnämnden har kuinskapsresultaten när eleverna lämnar årskurs nio varit låga. Det har också påpekats av Skolinspektionen som granskade Järfällas skolor under 2012.

Bedömningen är att eleverna når bättre resultat om de går på skolor med en mer varierad sammansättning av elever.

Nedläggningen börjar med att blivande årskurs sex på Tallbohovsskolan inte ges möjlighet att fortsätta på den egna skolan utan måste välja andra skolor. Det är ännu inte klart om förvaltningen föreslår att förändringen sker redan från höstterminen 2014 eller om den görs ett år senare. De elever som redan går på högstadiet på Tallbohovsskolan berörs inte utan får fullfölja sin skolgång på skolan.

På Tallbohovsskolan finns Järfällas musikklasser. Dessa kommer att få hemhörighet på Mälarskolan när det inte längre finns en fortsättning i årskurs sex på Tallbohovsskolan. De som börjat i musikklass i fyran går på Tallbohovsskolan i fyran och femman för att sedan flytta till Mälarskolan.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden