Tallbohovskolans högstadium avvecklas från 2015

Tallbohovskolans högstadium avvecklas från 2015

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla har nu beslutat att avveckla Tallbohovskolans högstadium. Avvecklingen inleds 2015 i och med att Tallbohovskolan till höstterminen det året inte längre inrättar årskurs 6. Det betyder att Tallbohovskolans elever som då ska gå upp i sexan måste söka till andra skolor. Elever som redan går på högstadiet kan fortsätta sin skolgång där.

Nämndens beslut innebär att avvecklingen börjar ett år senare än förvaltningen föreslagit. Det ger längre tid till förberedelser.

Bakgrunden till beslutet om avveckling är att det under lång tid varit få elever som sökt till Tallbohovskolans högstadium. Många elever från skolans närområde har i stället sökt andra skolor.

Under lång tid har också eleverna som lämnat årskurs nio haft betydligt sämre betyg än övriga skolor i kommunen. Trots ambitiösa insatser från lärare och ekonomiska satsningar från barn- och ungdomsnämnden har det inte varit möjligt att förbättra situationen. Orsaken är en ensidig elevsammansättning med en stor andel elever som är födda utomlands och som nyligen anlänt till Sverige.

Bedömningen är att eleverna genom att fortsättningsvis gå i andra skolor med en mer blandad elevsammansättning får bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Tallbohovskolan kommer efter avvecklingen att kvarstå som en skola för elever upp till årskurs 5. Genom att slippa driva högre årskurser kommer skolans ekonomi att bli bättre, vilket ger bra förutsättningar för skolans arbete med de yngre barnen.