Svar till Mikael Jämtsved i simhallsdebatten

Ett tack till Mikael Jämtsved för debattinlägget om simhallen. Politik och demokrati förutsätter samtal. Mikael är en politiker som gärna samtalar. Det uppskattar vi.

Miljöpartiet ger uttryck för samma oro som Folkparitet när det gäller den snabba tillväxt i kommunens låneskuld som stora investeringsåtaganden leder till. En stor låneskuld ger högre räntekostnader som på sikt hotar att tränga undan allt för mycket av den ”gamla” verksamheten.

Järfälla skall vara en växande kommun. Men all tillväxt måste ske i en balanserad takt. Utbyggnaden av Barkarbyfältet är en ekonomisk anspänning som under ett antal år kommer att ta mycket av kommunens ekonomiska kapacitet i anspråk. Alltför många av Järfällas politiker litar till att de nya invånarna snabbt skall tillföra de nya skattemedel som behövs för att finansiera utbyggnaden. Så blir det inte. De första åren är det de gamla stadsdelarna som står för räntor och drift av de nya anläggningarna på fältet.

Eftersom detta länge varit folkpartiets analys har vi frågat oss om det finns någon stor investering i anslutning till Bakarbyexploateringen som vi kan skjuta på för att ge utrymme för en annan angelägen investering, simhallen. Ja, säger vi, den nya bron mellan Enköpingsvägen och Veddestavägen (alldeles norr om Kindwalls) kan med fördel vänta några år eftersom den nya Barkarbybron ändå under en tid skall användas för biltrafik. På det sättet kan vi få loss 275 mkr till simhallen mot att  Veddestabron väntar ett antal år. Detta är Folkpartiets finansiering av simhallen.

Skulle Miljöpartiet hitta en annan finansiär som vill betala halva simhallen är vi fullt beredda att föra ett samtal kring detta för att se om ett sådant upplägg kan minska kommunens investeringsåtaganden. Frågan är dock på vilka villkor en privat/offentlig simhall kan komma till stånd. Det är ju inte direkt fråga om ett projekt som avkastar en företagsekonomisk vinst. 

Kommunen har i avtal förbundit sig att betala trafikverket 275 mkr för Veddestabron. De senaste rapporterna säger att bron kan bli mycket billigare. I så fall skall avtalet med Trafikverket förhandlas om. Alla avtal är förhandlingsbara. Trafikverket har inget egenintresse av att bygga bron. De bedriver ingen affärsverksamhet med broar. Därför är det helt upp till Järfälla att avgöra om bron skall byggas eller inte. Det har inget med ”pacta sunt servanda” – avtal skall hållas – att göra.

Vårt förslag att byta Veddestabron mot simhallen kvarstår. Men om något som beräknats kosta 275 miljoner kronor till följd av konjunkturen skulle bli 150 mkr billigare är det onekligen en oväntad och intressant utveckling och grund för nya samtal. 

Lars Bergstig