Svag utveckling i skatteunderlaget ger bidrag från skatteutjämningssystemet

För att bedöma Järfällas utveckling är det bra att se vad som händer i andra jämförbara kommuner. T.ex. kan man se hur stora bidrag kommunen får inom ramen för det statliga utjämningssystemet. Detta syftar till att garanterar att varje kommun kan tillgodogöra sig ett skatteunderlag som är 115 procent av rikets genomsnitt. Kommuner som inte av egen kraft når upp till detta får bidrag från skatteutjämningssystemet. Kommuner som har en skattekraft som är högre än 115 procent av rikets genomsnitt får i stället vara med och betala till systemet. Nio av kommunerna i stockholmsområdet betalar. Mest betalar Danderyd och Lidingö. 
Eftersom skattekraften i Järfälla inte ökar i samma takt som genomsnittet för landet har Järfälla gått från att vara betalare till att bli bidragsmottagare – för 2010 var bidraget 88 mkr. Detta är en tydlig signal att vi just nu har en något sämre utveckling i skattekraften än vad både länet och riket har.

Utöver de nio stockholmskommunerna är det bara två Skånekommuner som är särskilt inkomststarka – Lomma och Vellinge. Alla övriga 279 kommunerna är liksom Järfälla bidragstagare som delar på 54 miljarder. De 11 starkaste betalar tillsammans 3,9 miljarder till systemet.

De elva är givetvis missnöjda med att behöva betala och brukar hävda att reglerna hämmar deras tillväxt. Men det är inte riktigt sant visar de studier som gjorts. Skatteunderlaget i en kommun beror i hög grad på hur den gemensamma regionen växer. Stockholms län är en sammanhållen arbetsmarknad och dess utveckling avgör hur en kommun utvecklas. Ekonomisk tillväxt i stockholmsregionen nås inte främst genom beslut i varje kommun för sig oberoende av vad grannkommunerna gör.  Tillväxten sker regionalt – vi arbetar i en kommun, bor i en annan och spenderar pengar i en tredje. Det är i långa stycken en tillfällighet var vi bosätter oss – med viss reservation för att de största plånböckerna gärna söker sig till varandra.

Sett på detta sätt är skatteutjämningen både skälig och rimlig. Den ekonomiska tillväxten skapas av alla länets kommuner gemensamt – alla är beroende av varandra. Vilken kommun som får beskatta lönen från ett arbete är i det perspektivet en tillfällighet. Vissa kommuner har fler höginkomsttagare – men det beror inte på att just de kommunerna varit duktiga på att skapa ekonomisk tillväxt. Det är andra faktorer – historia, geografiskt läge, kommunikationer, sjönära, naturupplevelser – som grundat deras högre skatteunderlag.  Men det vore ingen nackdel om också Järfälla kunde nyttiggöra sig sådana faktorer, även om vi då skulle få betala en slant till skatteutjämningen.

Lars Bergstig (FP) Gruppledare