Storsatsning på matteundervisningen

Matematisk förmåga är grundläggande för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i flera ämnen. Samtidigt är matematiken ett ämne där elevernas resultat oroar.

Forskningen visar att kollegialt lärande med expertstöd är en effektiv metod för att förbättra kunskapsresultat.

Nu satsar därför regeringen  på att matematiklärarna ska få stöd av kollegor som får en särskild utbildning till matematikhandledare. En webbplattform med didaktiskt material ger ytterligare stöd. Alla matematiklärare i grundskolan, gymnasieskolan och komvux ska kunna delta i fortbildningen. 649 miljoner kr avsätts för satsningen, som är tänkt att pågå 2012-2016. Kommuner och andra huvudmän kommer att kunna ansöka om medel hos Skolverket. Stödmaterialet utformas också för matematikarbete i förskolan och förskoleklassen.

Det här kommer att få stor betydelse också i Järfälla.

Här satsar vi dessutom på att delta i ett arbete som genomförs av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Järfälla blir en av ett 50-tal kommuner som gör en rejäl satsning på att lyfta matteundervisningen.

Ett deltagande i SKL:s matematiksatsning för grundskolan innebär tillfälle att ingå i nätverk med andra kommuner och därmed möjlighet att utveckla egna styrkor men också tillägna sig andras erfarenheter. Det medför också möjligheter att skapa en helhet kring alla de olika nationella satsningar som pågår och har aviserats. Organisationen i SKL:s matematiksatsning passar den organisation som redan finns i Järfälla bestående av en central matematikutvecklare och ett nätverk med matematiksamordnare. En medverkan i satsningen kan ytterligare förstärka och utveckla vår organisation och de insatser som redan görs för att i slutändan medföra att resultaten i matematik förbättras. Att rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling ingår i satsningen medför ett bidrag i kvalitetsarbetet.