Stora klasser redan i första klass

Nu har många barn börjar första klass i någon av Järfällas  skolor.

Många föräldrar reagerar på att klasserna ibland har många elever trots att barnen är så små. Det förekommer i en del fall att antalet elever i en klass är 30 eller något fler.

Är det rimligt?

Svaret är att det beror på hur den stora klassen bemannas med klasslärare och annan personal. Rektor på den enskilda skolan är fri att organisera verksamheten på bästa sätt så att barnen når målen. Med rätt bemanning och klok organisering av verksamheten kan också stora klasser fungera bra. Större delen av tiden arbetar man då i mindre grupper.

Det är viktigt att känna till att rektor disponerar både klasslärare och fritidshemmets personal för att göra en väl fungerande organisation. Rektor måste också ta hänsyn till lokalernas utformning. De kan ibland ge utrymme för stora klasser men i andra fall tvinga fram mindre klasser.

Eftersom de lokala förutsättningarna mellan olika skolor varierar mycket har barn- och ungdomsnämnden i Järfälla inte bestämt ett visst (högsta) antal barn i en klass. Vi utgår från att det är rektor på den enskilda skolan som har bäst möjligheter att bedöma vad som är en rimlig klasstorlek.

När vi ser på lärar- och personaltätheten i stort ligger vi i Järfälla på ungefär samma nivå som övriga stockholmskommuner. Samma lärartäthet kan dock ibland ge små klasser och i andra fall större.