Stopp för trafik på Långskeppsvägen

På måndag kväll (28 maj) håller kommunfullmäktige sitt sista möte före sommaruppehållet. De största ärendena gäller en ny detaljplan för Ormbackaområdet som nu gör det möjligt att skapa nya bostäder i det tidigare så växthusdominerade området. En epok i Järfällas näringslivshistoria har successivt avvecklats. Skälby var en gång tillsammans med Ekerö ett omfattande kluster för växthusnäringen. I samband med att bostäder nu kommer att dominera Ormbacka skulle det vara på sin plats om kommunen på sin hemsida ställde samman information kring områdets stolta odlingshistoria och en presentation av de för näringen klassiska familjenamnen.

Måndagens ärenden kring Ormbacka är tre stycken. Främst detaljplanen som reglerar bebyggelsen samt ett exploateringsavtal med Götenehus som här kan bygga 24 kedjehus. Det tredje ärendet är gatukostnadsutredningen som visar hur kostnaderna för nya och utbyggda vägar skall fördelas mellan gamla och nya fastigheter. Ett inte alltid så populärt beslut bland dem som redan bor där och inte tycker sig vara särskilt betjänta av det nya vägnätet.

För de boende utmed Långskeppsvägen är beslutet i kommunfullmäktige goda nyheter. Längskeppsvägen är en i många stycken annorlunda väg – den fungerar nästan som ett yttre vardagsrum för husen utmed vägen – är näst intill att se som en lekplats för de mellanstora barnen. De boende har flitigt uppvaktat kommunen för att förklara varför man inte vill tillåta möjlighet att ta sig igenom med bil till området innanför.

På förslag av Folkpartiet kommer nu fullmäktige, sannolikt helt enigt, att på måndag kväll uppdra åt tekniska nämnden att utföra erforderliga anordningar för att förhindra genomfartstrafik på Långskeppsvägen med undantag av cykel och servicefordon.