Sonesson-”Unionens viktigaste uppgift detta århundrade”

EU_flagga
Det är en angelägen liberal uppgift i EU att försvara den sekulära staten och utmana föreställningarna om EU som en union för endast kristna länder. Motståndarna vinner terräng, konservativa och högerextremister vill vrida klockan tillbaka. Under förhandlingarna om Lissabonfördraget argumenterade flera kristdemokratiska partier för att en hänvisning till ”Europas kristna arv” borde införas i texten.

Tyvärr ser vi flera exempel på krafter som på ett oroande sätt eroderar den sekulära staten. Ungerns parlament röstadeimage (1)
våren 2011, med bred majoritet, fram en ny konstitution som väckt internationell uppmärksamhet för sitt kontroversiella innehåll. Texten inleds med en nationell bekännelse där det hänvisas till att Gud och kristendomen håller nationen samman. Fostrets rätt till skydd från befruktningsögonblicket och att äktenskapet endast är till för man och kvinna skrivs in i grundlagen. Regeringspartiet Fidesz sitter idag i samma partigrupp (EPP) som Moderaterna och Kristdemokraterna i Europaparlamentet.

År 2009 kriminaliserade Irland blasfemiska och kränkande uttalanden om religioner. Med blasfemibrott avses uttalanden som är ”grovt kränkande eller förolämpande i relation till ämnen som hålls för heliga av någon religion, och därigenom vållar upprördhet hos ett betydande antal av religionens anhängare”. Som lagen är utformad läggs bevisbördan på den anklagade. Tyvärr är exemplen från Ungern och Irland inga unika företeelser i EU.

Behovet av den sekulära staten har aktualiserats då allt fler invånare i EU:s medlemsstater har skilda trosuppfattningar. En sekulär stat ska visa samma respekt för alla människor, oavsett religion, kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Inget land i EU är längre religiöst homogent och en sekulär stat kan därför motverka diskriminering och konflikter. Religioner kan spela en dynamisk roll i Europas civilsamhällen och skänka mening och gemenskap. Samtidigt är det angeläget att ständigt påminna om att religiösa uppfattningar, precis som andra ideologier och livsåskådningar, måste kunna kritiseras.

Att värna den sekulära staten är även angeläget om det muslimska Turkiet ska kunna bli medlem av unionen. Bland Europas konservativa växer motståndet. Det finns en ökad betoning på att betrakta EU som en i grunden kristen gemenskap. Turkiet har fortfarande mycket stora utmaningar att överkomma innan medlemskap kan bli aktuellt, inte minst när det gäller mänskliga rättigheter. Men i framtiden kan Turkiets unga och växande befolkning vara den kraft som kan rädda välfärden i ett åldrande EU.

EU måste vårda visionen om att införliva en en sann demokrati i den muslimska världen och bygga en stark demokratisk, ekonomisk och säkerhetspolitisk bro mellan Europa och den muslimska världen. Det är kanske unionens viktigaste uppgift detta århundrade. Liberaler måste därför vara en vakthund mot bilden av EU som en union för endast kristna länder

Jenny Sonesson, kandidat europaparlamentet (FP)

Läs mer från Jenny Sonesson på Liberala Kvinnor