Socialnämnden hade kunnat stoppa den dyra upphandlingen av lågtröskelboendet i Jakobsberg

Vi har här på bloggen i ett par omgångar beskrivit upphandlingen av driften av det nya Kvarntorpets lågtröskelboende, härbärge och dagcentral. I upphandlingen tilldelades Stadsmissionen uppdraget. Av formella skäl blev det ingen upphandling i konkurrens vilket också följdriktigt ledde till ett högre pris för kommunen.

Kvarntorpet Järfälla

I en skrivelse till socialnämnden den 19 februari begärde folkpartiet att socialnämnden beslutar att avbryta upphandling av driften av Kvarntorpets lågtröskelboende, härbärge och dagcentral.

Motivet till denna begäran var helt enkelt att socialnämnden fick fel information om möjligheterna att få flera anbud prövade mot varandra. Vid beslutstillfället fanns endast ett anbud som i efterhand också visade sig vara betydligt dyrare för kommunen än andra anbud vilka på grund av enkla formfel inte var med i den slutliga prövningen. Detta måste gå att rätta till tyckte vi i vår skrivning.

Vad hände sedan? Jo, folkpartiets skrivelse överlämnades till centrala kommunkansliet för beredning. En konsult från KPMG har ombetts att göra en rättslig bedömning av ärendets hantering. Av den framgår att socialnämnden hade alla möjligheter att avbryta upphandlingen eftersom endast ett formellt korrekt anbud förelåg och upphandlingen alltså inte kunde ske i konkurrens.

Eftersom socialnämnden befann sig i villfarelsen att upphandlingen inte kunde avbrytas har beslutet fattats under felaktiga förutsättningar. Detta bör rättas till. Därför har folkpartiet meddelat övriga partier inom alliansen att upphandlingen nu bör avbrytas och att kontakt omedelbart måste tas med Stadsmissionen för att förklara den uppkomna situationen.

RIA bedriver sedan 40 år en välrenommerad social verksamhet för de svagaste och mest utsatta grupperna i vårt samhälle – hemlösa, missbrukare, och andra i vad vi brukar kalla socialt utanförskap. Verksamheten har bedrivits i nära samråd med kommunen. Härbärget och dagcentralen har varit navet i RIA´s Järfällaverksamhet. Om RIA måste lämna den nybyggda fatigheten faller också all annan verksamhet som RIA bedriver i kommunen. Resultatet för kommunen blir att man betalar för mycket och dessutom får en rad nya problem att ta hand om som RIA tidigare löst förtjänstfullt.

Så som samhället ser ut idag ter det sig en aning egendomligt om två förtjänstfulla, väl etablerade organisationer skulle behöva konkurrera om uppdrag. Arbetsuppgifterna ter sig oändliga. Det kan inte vara till förfång för någon om vi nu återgår till utgångsläget genom att avbryta upphandlingen och i god anda finner den för framtiden bästa lösningen för Järfälla.

I god anda innebär för folkpartiet att ett beslut skall grundas på en av centrala kommunförvaltningen gjord beredning och samtal skall föras med alla berörda.

I eftermiddag så hålls ett extra sammanträde med socialnämnden där man ska avgöra om upphandlingen ska avbrytas. Här finns samtliga dokument till avgörandet.

Det var inte bra när kristdemokraternas representant vid socialnämndens möte den 7 mars utan någon som helst beredning, föredragning eller samråd plötsligt föreslog att upphandlingen skulle avbrytas för att några minuter senare lika hastigt ta tillbaka sitt yrkande. Sådant kan aldrig inge förtroende.