Snabb ökning av låneskulden

På måndag skall kommunfullmäktige fastställa bokslutet för 2010. Det blev ett tämligen gott resultat för året som gick. Det tänkta överskottet  i budgeten om 10 mkr blev i stället 14 mkr. Det måste sägas vara godkänt. Därutöver redovisar kommunen realisationsvinster om 43 mkr från markförsäljningar.  

Trots detta till synes goda resultat finns anledning till oro för framtiden. Upplåningen som under en följd av år legat konstant kring 170 mkr har i ett slag ökat till 610 mkr och kan antas under året öka till 800 mkr. Det är inga avskräckande belopp i en kommun av Järfällas typ med tillgång till storstadsregionens dynamiska tillväxt. Risken är att det digra investeringsprogram i skolor, förskolor, vägar och utbyggnadsområden som redovisats genomförs i en allt för snabb takt som i sin tur leder till en fortsatt alltför snabb upplåning och därefter till en snabb ökning av driftskostnaderna.  Det har hänt tidigare i Järfällas historia.

Lars Bergstig (FP) Gruppledare