Skolstaden i Jakobsberg är en tillgång för Järfälla

Järfällas egna gymnasieskolor ligger i dag väl samlade i Jakobsberg och bildar en skolstad. Gymnasieverksamheten är sedan ca 10 år organiserade i fem fristående gymnasieskolor: HTS-, NT-, SAM- och Kvarngymnasiet samt YTC. Varje gymnasieskola har en rektor med egen budget. Generellt kan man säga att skolorna i dag har relativt litet samarbete.

På uppdrag av kommunen utredde YTC (Yrkestekniskt Centrum) och NT-gymnasiet (Naturvetenskaps- & Teknikprogrammen) tillsammans med utbildningsförvaltningen möjligheterna att etablera ett nytt utbildningscentrum med inriktning på teknisk och naturvetenskaplig gymnasie- och vuxenutbildning med arbetsnamnet Barkarby College. En rapport från detta arbete förelåg i maj 2006. Med den rapporten som grund initierades sedan ett projekt 2010 efter en motion i Kommunfullmäktige. I projektgruppens slutrapport från mars i år föreslår man bl.a. att de tekniska och naturvetenskapliga gymnasieutbildningarna skall flytta från skolstaden i Jakobsberg till en ny byggnad lokaliserad vid den planerade regionala tågstationen i Barkarby. Förutom utbildning förslås byggnaden innehålla såväl kulturell som kommersiell verksamhet.

Utredningsrapporten innehåller många bra förslag och man har i utredningsarbetet upparbetat värdefulla kontakter med näringsliv, utbildningsanordnare och tänkbara samarbetspartner. Arbetet med Barkarby college har dock av naturliga skäl varit inriktad på samspelet mellan YTC och NT-gymnasiet (med tyngdpunkt på teknikprogrammet). NT-gymnasiets naturvetenskapsprogram har fler beröringspunkter med SAM-gymnasiets ekonomi- och samhällsvetenskapsprogram än med YTC. Det bör dock finnas stora möjligheter att vidareutveckla den nuvarande skolstaden så att de i rapporten förslagna förbättringarna för de tekniska utbildningarna kan uppnås, utan att flytta delar av gymnasieutbildningen och splittra upp verksamheten. Kommunen har under senare år investerat drygt 200 mkr i fastigheten Jakobsbergsskolan, där NT- och SAM-gymnasierna finns. Det skulle vara ett stort slöseri att inte fullt ut utnyttja denna investering och fortsätta att utveckla den befintliga skolstaden. Mycket av det som föreslås ingå i Barkarby College kan ingå i nuvarande gymnasiekomplex eventuellt med vissa tillbyggnader. En investering i nytt hus för Barkarby College innebär en minskning av de ekonomiska resurserna för lärare och pedagogisk utveckling.

Antalet gymnasieelever kommer de närmsta åren att minska i Järfälla så väl som i landet som helhet. Detta medför ökad konkurrens om eleverna och ställer ökade krav på resurshushållning. Efter en längre period, där varje gymnasieskola i stor utsträckning har strävat efter autonomi, är det dags att söka synergieffekter och att utveckla och förbättra gymnasieutbildningarna genom en ökad grad av samverkan. Samordning vid marknadsföringen behövs också mellan Järfällas gymnasieskolor för att dra nytta av det breda och samlade utbudet av gymnasieutbildning som finns inom skolstaden.

Sist men inte minst är det viktigt att kommunen signalerar den vikt som man lägger vid de egna gymnasieskolorna och aktivt informerar om dessa.

 

Anne-Marie Holm

1:e vice ordförande Utbildningsnämnden Järfälla