Skolinspektionen hittar bagatellfel – gör kränkande uttalanden

Bo Winander (FP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

 

Skolinspektionen är en statlig myndighet som tillkom för bara några år sedan. Den har gjort flera bra saker under sin korta levnad.

Dit räknas dock inte de nu pågående kommunvisa skolgranskningarna.

I Järfälla granskar Skolinspektionen f n alla kommunens skolor. Resultatet av granskningen redovisas i ett s k beslut för varje skola som skolan och skolans huvudman, dvs kommunen, ska besvara.

Skolinspektionen har denna gång bestämt sig för att undersöka hur skolorna lever upp till den nya skollagens krav. Det låter oskyldigt, men när nu besluten börjar komma framgår också hur fel det blivit.

I allt väsentligt är besluten en redovisning av hur skolorna på några områden inte lever upp till de mycket detaljerade kraven som den nya skollagen tyvärr är fylld av. Det innebär att Skolinspektionen redovisar bagatellartade brister, som saknar varje rimlig koppling till kvalitén i skolans arbete.

Dessutom tar sig myndigheten rätten att göra svepande och kränkande uttalanden. Framför allt är det rektorerna som blir illa åtgångna, men Skolinspektionens felsökeri drabbar alla de människor som varje dag arbetar hårt i skolans värld för att ge eleverna bästa möjliga undervisning och omsorg.

Några exempel kan vara på sin plats och jag väljer en skola ur högen att berätta om men bilden är densamma för andra skolor.

På skolan finns några elever som har annat modersmål än svenska som andraspråk. Skolan har kompetensutvecklat alla lärare i s k språkutvecklande arbetssätt, låter de aktuella eleverna få undervisning i svenska tillsammans med elever med svenska som modersmål. Dessutom finns möjlighet för eleverna med annat modersmål än svenska att få stöd i skolans ”SVA-verkstad”. SVA är den sedvanliga förkortningen för svenska som andraspråk.

Skolan anser att detta är den bästa undervisningen för elever med annat modersmål. Skolinspektionen konstaterar dock att eleverna ska undervisas enligt en särskild kursplan för svenska som andraspråk.  Inspektionen gör alltså ingen bedömning av vad som är bäst för eleverna utan kritiserar skolan för att den tagit sig friheten att avvika från skollagens krav.

Nu kommer vi till vad jag vill kalla ett kränkande omdöme. När Skolinspektionen med detta som exempel ska göra en sammanfattande bedömning av skolans arbete under rubriken ”Undervisning och lärande” så kan vi läsa följande:

”Utbildningen är inte systematiskt inriktad på målen i läroplanen och övriga författningsbestämmelser”.

Detta är, enligt min mening, ett osakligt, ogrundat, svepande omdöme med stor möjlig skadeverkan.

Vilken förälder med barn i skolan kan känna sig tillfreds med en skola vars utbildning beskrivs som inte systematiskt inriktad på målen i läroplanen osv.

Det saknas i Skolinspektionens beslut om denna skola, liksom i övriga skolbeslut, varje rimlig relation mellan den bagatellartade avvikelse från Skollagen man upptäcker och de svepande omdömen man fäller.

Vi går vidare till ett annat granskningsområde, ”Trygghet och studiero”.

Här börjar vi med Skolinspektionens omdöme om skolan: ”Vid skolan bedrivs inte ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever”.

Föräldrar och elever som hör detta ser naturligtvis varningsflagg och överväger förmodligen att byta skola.

Vad är det då för alarmerande fel som Skolinspektionen funnit?

Felen hittar Skolinspektionen i den likabehandlingsplan som varje skola ska ha. I den saknas nämligen rutiner för hur dokumentation ska göras. Dessutom saknas redovisning av åtgärder från föregående år.

Tyvärr råder en övertro på betydelsen av planer för att ge eleverna trygghet och studiero. Skolinspektionens granskning gör ingenting för att rätta till detta, tvärtom tvingar man skolan att nu ägna ännu mer energi åt att utarbeta planer och andra skriftliga dokument. Det här är energi som i stället kunde ägnas åt annat som är viktigt för eleverna.

Nästa granskningsområde.

Skolan ska, enligt skollagen, ge särskilt stöd till elever som behöver det.

Här har nu Skolinspektionen i sin granskning uppmärksammat att skolan ger extra simundervisning till elever som inte kan simma, dock saknas åtgärdsplaner för dessa elever. En vanlig dödlig kan kanske tycka att det är viktigare att skolan ger stöd när det behövs än att det skrivs nya dokument.

Skolinspektionen har också gått igenom några existerande åtgärdsplaner och funnit brister i dem. Exempelvis saknas en hänvisning till föräldrarna om hur man kan överklaga åtgärdsplanen.

I några planer har man också funnit att tidpunkten för att utvärdera planerade insatser är oprecis. Det räcker inte att skriva vårterminen 2012 (april/maj) eller  november 2011, som skolan har gjort.

När nu Skolinspektionen ska ge ett sammanfattande omdöme om skolans arbete med särskilt stöd heter det så här: ”Särskilt stöd ges inte i den omfattning och på det sätt som eleverna behöver och har rätt till”.

Åter varningsflagg till föräldrar och elever för den här skolan.

Skolinspektionen ägnar sig åt att leta bagatellartade brister, som saknar varje koppling till kvalitén i skolans arbete. Dessutom gör inspektionen svepande kränkande omdömen.

Det här är allvarligt. Det innebär nämligen att det ägnas för mycket energi åt fel saker. Energi som i stället kunde ägnas utveckling av skolans arbete.

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnde