Skolinspektionen granskar alla skolor i Järfälla 2012

Nu är det dags igen. Förra gången var 2008.

Statliga skolinspektionen kommer att ha sin andra regelbundna tillsyn i Järfälla under våren. Tillsynen gäller förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning. Skolinspektionen kontrollerar att kommunen och skolorna, liksom de fristående skolorna, följer de lagar och andra författningar som gäller verksamheten. De kommer att besöka alla skolor och dessutom intervjua politiker och tjänstemän.

Exempel på viktiga områden som Skolinspektionen granskar och bedömer är att skolan har ett systematiskt kvalitetsarbete, skolans bedömning och betygsättning, elevers rätt till stöd och elevers rätt till trygghet och studiero.

Efter avslutad tillsyn får varje skola ett beslut. Kommunen får ett sammanfattande kommunbeslut, ett sammanfattande beslut för kommunens förskolor och ett sammanfattande beslut för kommunens fritidshem. Föräldrar och elever får ett informationsbrev efter genomförd tillsyn. Beslutet ger en kort sammanfattande bild av verksamheten och visar på vilka eventuella brister Skolinspektionen funnit. Om kritik riktas följer Skolinspektionen upp om och hur bristerna åtgärdats.

Det är bra att Skolinspektionen gör dessa regelbundna tillsyner. Föregående inspektion 2008 visade i stort att verksamheten i Järfälla var tillfredsställande, men man hade också ett antal synpunkter, som vi därefter har arbetat med.