Skoldatatek erbjuder tekniska hjälpmedel till elever som behöver extra stöd

Sedan några år finns i Järfälla ett skoldatatek som ett led i arbetet med stöd till eleverna. Den alldeles färska verksamhetsberättelsen från barn- och ungdomsnämnden beskriver verksamheten.
Skoldatatekets uppdrag  är bland annat att stödja elever i behov av särskilt stöd med kompensatoriska hjälpmedel som till exempel dataprogram och andra tekniska hjälpmedel. Arbetet är konsultativt mot skolor och föräldrar. Personal, elever och föräldrar får utbildning i att använda hjälpmedlen.

Skoldatateket har under läsåret 2011/2012 haft 136 uppdrag. Det varierar mellan konsultationer på cirka en timme upp till insatser som löper över en termin och omfattar cirka 20 timmar. Många hem har utnyttjat möjligheten att få de kompensatoriska programmen till sin hemdator via det serviceavtal som ligger med i kommunlicensen, vilket också har generat ett behov hos föräldrar att få stöd vid installation samt utbildning på programvarorna.

Skolorna har tagit tillvara möjligheterna att erbjuda inlästa böcker, både läroböcker och skönlitteratur, till elever med lässvårigheter. Anskaffandet av kommunabonnemang för inlästa läromedel hos Inläsningstjänst har också inneburit att skolorna har kunnat tillgodose behov hos lässvaga elever på ett bättre sätt än tidigare.

Mer information:
Bo Winander
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden