Skolan ger inte lust att lära

Rubriken är starkt provocerande, men har sin grund i hur eleverna själva svarar på en bestämd fråga i årets skolundersökning som vänder sig till alla elever i årskurs 3, 5 och 8.

I skolundersökningen ställs frågorna som påståenden att ta ställning till. I det här fallet är påståendet: ” Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”.

Av åttondeklassarna är det endast 8 % som instämmer helt i detta påstående samtidigt som 34 % instämmer delvis. En av fyra åttondeklassare instämmer inte alls i påståendet och ytterligare tre av tio instämmer i påståendet i endast liten utsträckning. Det betyder att varannan åttondeklassare tar mer eller mindre avstånd.

Det är inte så att Järfällaelever skiljer ut sig från jämnåriga elever i andra kommuner. Skolundersökningen omfattar elever i kommunerna Järfälla, Sigtuna, Lidingö, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro och resultaten är ungefär lika. Här liksom ifråga om flertalet övriga frågor är det snarare så att Järfällaelevernas resultat är något bättre än i övriga kommuner.

Åttondeklassarnas resultat sticker ut. Något händer under skoltiden. De allra yngsta eleverna går i de flesta fall in i skolans värld med stor nyfikenhet och lust att lära. Följaktligen är treornas inställning till samma påstående annorlunda. Nästan hälften instämmer helt i påståendet att ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”. Ytterligare tre av tio tredjeklassare instämmer delvis.

Dock tar redan 15 % av tredjeklassarna mer eller mindre avstånd från påståendet.

Femteklassarna är i ett läge mellan treor och åttor.

Varför ger inte skolan mer lust att lära? Det är en viktig fråga som antagligen inte har något enkelt svar. Trots stora insatser i skolan med att variera och utveckla undervisningsformer, använda nya tekniska hjälpmedel osv är det uppenbarligen svårt att fånga elevernas intresse.

Vi vet inte hur det var förr. Tillförlitliga och jämförbara data har vi inte tillgång till, såvitt jag vet.

Kanske har skolan aldrig varit tillräckligt inspirerande.

Mot bakgrund av stora kunskapsluckor och Sveriges fall till ett mittläge i internationella jämförande undersökningar av skolresultat innebär det här en stor utmaning.

Att åstadkomma kunskapsresultat genom kontroller och press utifrån går naturligtvis till en viss gräns. Men om vi kan vända intresset så att eleverna söker kunskap av lust finns väldigt mycket att vinna.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden