Skatteutjämningskommittén föreslår försämringar för Järfälla

Den statliga skatteutjämningskommittén lämnade i går sina förslag till regeringen. Utredningsuppdraget har varit att göra en översyn av reglerna för de kommunala utjämningsbidragen (inkomstutjämning och kostnadsutjämning).

Förslagen är förskräckande för ett antal kommuner i Stockholms län, bl a för Järfälla som skulle få minskade statliga bidrag med över 1000 kr per invånare om förslaget genomförs. 

Till stor del beror försämringen på att bidragen till förskolan räknas om. Enligt kommittén har de skillnader i inskrivningsgrad som förut fanns mellan olika kommuntyper i stor utsträckning försvunnit. Genom att maxtaxan infördes började också de mindre kommunerna i högre grad bygga förskolor. Många kommuner som tidigare hade en låg inskrivningsgrad i förskolan har då successivt blivit mer och mer missgynnade med den modell som hittills tillämpats. När nu kommittén i ett slag vill rätta till obalansen uppstår denna häftiga effekt för kommuner av Järfällas typ – dvs förortskommuner till  storstäder.

Kommittén har dock förstått att det behövs en mjuk övergång när man vill ändra så här mycket i regelutfallet. Därför skall höjningen fördelas över flera år med 250 kr per invånare/år. För Järfällas del skulle det bli en fyraårig tillvänjning till det sämre utfallet.

Förslagen kan inte genomföras

Vi tillåter oss en gissning att detta utredningsförslag inte kommer att genomföras i sin helhet. En så kraftig försämring för landets tillväxtmotor, stockholmsregionen, är sannolikt omöjlig att genomföra med bibehållen tillväxt. Antingen kommer utredningsförslaget att modifieras, vilket riksdagsledamöter från övriga landet har svårt att acceptera eftersom deras kommuner är de stora vinnarna i omläggningen, eller så måste regering och riksdag skjuta till mera pengar till systemet så att alla kan få mera att dela på. Vi satsar en slant på det senare.

Lars Bergstig (FP) Gruppledare

Läs mer: MN