Sämre resultat i PISA men i järfällaskolorna satsar vi

Det finns anledning att avdramatisera valet av skola, menar skribenten Winander (FP)

Nu offentliggörs resultaten av PISA 2012 – den internationella jämförelsen av 15-åriga elevers prestationer i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.
För svensk del är detta ingen uppmuntrande läsning. Svenska 15-åringar presterar sämre än jämnåriga elever i övriga utvecklade industriländer (OECD) i alla tre delarna. Fler svenska elever tillhör lågpresterarna och färre tillhör högpresterarna.

Jämfört över tid har svenska elevers resultat förändrats från att ligga markant över genomsnittet i alla tre delarna till att ligga tydligt under genomsnittet. Resultatförsämringen är stor.

Varför är det så här?

Förklaringen är sannolikt gamla försyndelser, bl a alldeles för mycket ensamt elevarbete och under lång tid en statussänkning för lärarna. Ökande olikheter mellan skolor spelar också en roll. Olikheter som är ett samlat resultat av boendesegregation och skolvalssystemet.

I Järfälla gör vi mycket för att vända utvecklingen.

Läs- och mattescreening genomförs sedan flera år med fokus på att tidigt upptäcka kunskapsbrister i bl a läsförståelse och matematik bland de yngsta. Elever som behöver det får också stöd. Färska nationella prov i årskurs 3 visar också att järfällaeleverna presterar bättre än genomsnittet i landet. Dessvärre uppstår nya svårigheter senare under skolåren och alltför många elever faller ifrån.

PISA 2012 fokuserar framför allt matematik. I Järfälla genomför vi just nu mattelyftet. Det är en utbildningssatsning som ska innefatta samtliga lärare som undervisar i matematik. Inriktningen är framför allt att ändra sättet att undervisa för att den vägen ge mer stimulans till elevernas kunskapsutsveckling.

Antalet matematiktimmar ökar från i höst i årskurserna 1, 2 och 3 och kommer om ett par år att öka också i årskurserna 4, 5 och 6.

Det är oerhört viktigt att vi till skolan kan locka de som kan fungera allra bäst som lärare och att vi lyckas behålla duktiga lärare. Barn- och ungdomsnämnden tar nu i december ställning till en plan för personalförsörjning som innehåller  viktiga åtgärder som kan förbättra läget. Den största utmaningen är att rekrytera lärare inom området matematik och naturvetenskap. Attraktiva löner och arbetsvillkor är nödvändigt. Vi har redan anställt några s k förstalärare, som är särskilt kvalificerade lärare som erbjuds en löneökning på 5000 kronor i månaden. När systemet är fullt utbyggt kommer det att omfatta ungefär var sjätte lärare.

Vi har för stora skillnader i elevernas kunskapsnivåer mellan våra skolor. Det är mot den bakgrunden vi ska se att barn- och ungdomsnämnden nu i december tar ställning till förslaget från förvaltningen att avveckla högstadiet på Tallbohovsskolan i Jakobsberg.

Trots stora ekonomiska satsningar på skolan har det under många år varit så att alldeles för få elever som lämnar årskurs i Tallbohovsskolan har godkända betyg i alla ämnen eller behörighet att fortsätta på ett nationellt gymnasieprogram. Förklaringen är  den ensidiga elevsammansättningen med en mycket hög andel elever som är födda utomlands och anlända sent till svensk skola. Därtill kommer att många förändrar har alldeles för låg utbildning.

Trots stora ansträngningar från lärarna har resultaten fortsatt på låg nivå. Förhoppningen är att om eleverna erbjuds skolgång i våra övriga skolor i kommunen ökar förutsättningarna för bättre resultat.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden