RIA förlorar upphandling i Järfälla

Ria-Hela människan förlorar upphandling i Järfälla trots lägre pris och 40 års samarbete med kommunen. Trots stöd i lagen så får RIA inte komplettera sitt anbud.

Sedan den 1 februari 1997, dvs under 16 år har RIA – Hela människan drivit en synnerligen uppskattad verksamhet i Järfälla för att ge natthärbärge, dagcenter, värme och mat till behövande. Med knappa resurser och i eländiga lokaler har RIA år efter år, vinter efter vinter kämpat på med löfte från kommunen att man ska få bättre lokaler så snart någon lämplig fastighet kan hittas.

De politiska partierna har alla lovat att RIA skulle få nya lokaler. Flera objekt har varit uppe för diskussion men varje alternativ har fallit av olika skäl främst därför att alla varit angelägna att RIA skulle finnas i centrala Jakobsberg.  Det var där som man lättast fick möjlighet att nå fram med sin hjälp till de som mest behövde den.  Under åren var det på tal att flytta verksamheten till gamla flottiljområdet, till Veddesta m.fl platser.

Situationen blev mer och mer akut, inte minst den smällkalla vintern 2010/11 när termometern länge var under 20 grader och lokalerna på Slöjdvägen var både utdömda och utkylda. Eva Lennström, kommunstyrelsens dåvarande ordförande, besökte verksamheten och blev tagen av hur en verksamhet med så mycket mänsklig värme måste drivas i så eländiga lokaler. Efter att socialnämnden gjort flera försök att hitta lokaler men inte lyckats få till stånd en lösning blev det kommunens fastighetsansvariga som efter ett möte med Eva Lennström (m) och Lars Bergstig (fp) fick uppdraget att finna ersättningslokaler. Då öppnades också för möjligheten att bygga ett nytt hus som ett alternativ.

En ny byggnad blev också lösningen när fastighetskontoret hittat en lämplig tomt bredvid socialkontorets hus alldeles intill Kvarnbacken. Ett gult nybyggt hus vid Järfällavägen som fått namnet Kvarntorpet.

I det gamla huset var det aldrig tal om att verksamheten skulle upphandlas trots årliga bidrag från kommunen. Av något skäl bedömdes det nödvändigt att genomföra en upphandling när RIA flyttat in i de nya lokalerna och fullt ut etablerat verksamheten där.

Den upphandlingen har nu genomförts och har vunnits av Stockholms Stadsmission. Tyvärr på väldigt grumliga villkor. RIA erbjöd ett lägre pris än Stadsmissionen men sorterades bort i urvalet bl.a. därför att man gjort ett tekniskt fel i datahanteringen genom at inte kolla att en angiven bilaga hängt med i den elektroniska posten. Vidare ansågs man inte ha lämnat tillräckligt med referenser trots att man verkat i samarbete med kommunen och med kommunalt stöd under 40 år med ett framgångsrikt och uppmärksammat arbete som också omfattar behandlingshem och utslussningslägenheter för missbrukare.

Folkpartiets ledamot i socialnämnden krävde att anbuden skulle få kompletteras för att rätta till uppenbarligen rent tekniska, enkla misstag. Detta ville övriga partier i nämnden inte medge trots att lagstiftningen ger dessa möjligheter.

En av socialnämnden dåligt genomförd upphandling innebär att kommunen betalar mer än man behövt och gör sig av med en osedvanligt uppskattad ideell organisation som under många år genomfört en verksamhet under villkor som få skulle ha accepterat. Det är bra med konkurrens också mellan ideella krafter men det är inte rimligt att administrativa petitesser skall vara grund för avsked till värdefulla medaktörer.  Det är sakligt fel, omoraliskt och dessutom dyrare! Kan det bli mer fel?

I sin reservation 24 januari 2013 skriver Nikoletta Jozsa (FP) följande:

Yrkande:

I första hand: att ärendet återremitteras för komplettering av handlingar

I andra hand: att socialförvaltningens förslag om antagande avslås

Motiv:

I lagen (2007:1091) om offentlig upphandling kap 15 § 12 andra stycket kan vi läsa: ”Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning”

I Föreliggande fall framkommer det tydligt att vissa av anbudsgivarna har missat att lämna in vissa handlingar, såsom ett miljöcertifikat. Enligt ovanstående paragraf så anser jag att en sådan komplettering bör göras innan upphandlingen avgörs.

Om socialförvaltningen/upphandlingsenheten begär in de handlingar som eventuellt saknas hos samtliga anbudssökare för komplettering av ansökningarna i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling kap 15 §12 andra stycket bör det inte föreligga risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

Reservationen finns på sidan 28 här.