Resultatförbättringar i Järfällas skolor

Aspnasskolan

Sedan flera år arbetar barn- och ungdomsnämnden med ett systematiskt kvalitetsarbete. Till grund för arbetet ligger det resultatförbättringsprogram nämnden antog för några år sedan. Varje läsår avslutar barn- och ungdomsnämnden
med en genomgång av programmet. På grundval av vad som kommit fram i samband med kvalitetsredovisningar revideras resultatförbättringsprogrammet.

Den nya versionen av programmet har nu följande huvudpunkter:

1. Höga förväntningar på barn och elever

Det gäller att ha höga förväntningar på alla barn och elever. Vi tänker då inte bara på elever som behöver ”lyfta sig”
för att klara grundkraven utan också på att elever som har lätt att lära ska få utmaningar som lyfter också deras kunskapsnivå

2. Likvärdig/lika tillgång till utbildning

Här ser vi bl a behov av ökad likvärdighet inom elevhälsoområdet, så att alla elever får lika tillgång till exempelvis kuratorer
och skolsköterskor.Ett annat viktigt utvecklingsområde är likvärdig bedömning så att nationella prov bedöms och betyg sätt på ett enhetligt sätt över hela kommunen.

3. Samplanering av Studie- och yrkesvägledarnas insatser i övergången mellan grundskolan och gymnasiet

Avsikten med detta är att underlätta för grundskoleeleverna att göra ”rätt” val till gymnasiet och därigenom minska studieavbrott och avhopp.

4. Mångfald och integration

I Järfällas förskolor och skolor finns barn och elever med  varierande etnisk bakgrund. Vi behöver bli ännu bättre på att integrera olika grupper.

5. Systematiskt kvalitetsarbete

En omsorgsfull analys av resultat måste göras på alla nivåer. Lärarna behöver få avlastning för att
bättre kunna fokusera på pedagogiskt arbete

6. Kompetenser i organisationen som helhet

Det finns många duktiga människor som är verksamma inom våra många förskolor och skolor. Ibland stannar dock kunskapen på den enhet där de är verksamma. Vi behöver bli bättre på att utnyttja
kompetenserna i hela organisationen.

7. Utveckling av uppföljningen av lärandet inom förskolan

Förskolan har idag ett tydligare lärandeuppdrag. Utan att de små barnen ska få ”betyg” år det viktigt att utveckla metoder som
förskolan kan använda för att mäta lärandet. Under det kommande året kommer en del sådana metoder att prövas.

8. Effektiva stödsystem för verksamheterna

Bättre fungerande system för bl a ekonomi och IT underlättar
”kärnverksamheten” på förskolor och skolor

9. Inkluderande arbetssätt

Vi har som princip i Järfälla att barn med behov av extra stöd ska så långt det är möjligt få det stödet inom ramen för den befintliga skolan och klassen.

10. Likabehandlingsarbete

Skollagen och de regler vi
själva fastställt i Järfälla är tydliga. Vi tolererar inte någon form av
diskriminering eller mobbning. Erfarenheten säger emellertid att vi kan bli
bättre på att praktiskt få till detta.

Mer information:

Bo
Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden