Reservation om Veddestabron

Reservation

I ärende Omförhandla tidplanen för uppförande av Veddestabron – Svar på motion från Lars Bergstig (Fp)

Yrkande

att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen

Bakgrund

Järfälla kommer under en rad år att ha ett mycket omfattande investeringsprogram. Låneskulden ökar kraftigt – från ett antal år med en modest långfristig upplåning kring 170 mkr till närmare 2 miljarder under 2013. Så stor upplåning kräver en prioritering mellan en rad angelägna investeringsobjekt. I detta val har folkpartiet valt att prioritera en ny- eller ombyggnad av simhallen framför två nya broar över järnvägen i Barkarby/Veddesta.

Under planeringen av de två nya järnvägsspåren genom Järfälla uppkom frågan om att samtidigt bygga en nya 300 meter lång bro från Enköpingsvägen till Veddestavägen (Äggelundakullen). I planeringen av Barkarbyfältet ingår att förbinda Barkarbystaden med Veddesta genom en 40 meter bred bro som kan inrymma fyrfältig bilväg, dubbla gångbanor, utrymme för spårväg samt anslutning till en ny stationsbyggnad. Eftersom merparten av denna bro inte är aktuell under 2010-talet uppstod frågan om en bilförbindelse mellan fältet och Veddesta ändå vore motiverad i samband med att järnvägen byggs.

Den gamla nerslitna och uttjänta bron i Barkarby med anknytning till Skälbyvägen /Norrviksvägen ersätts med en 7 meter bred bro som har bärighet också för tyngre trafik. Denna bro ansluter till den nya stationsbyggnaden men är i en framtid avsedd endast för gång- och cykeltrafik.

Folkpartiet har, liksom ursprungligenTrafikverket, ansett att den nya Barkarbybron borde planeras för fortsatt användning för biltrafik under en längre tid.

”Trafikverket har arbetat för en Barkarbybro som under en övergångsperiod också trafikeras med bil- och busstrafik. Järfälla kommun har dock inte godtagit denna lösning och planerar endast för gång- och cykeltrafik på Barkarbybron.” Trafikverkets PM efter utställning sid 19.

 ”Trafikverket har ett ansvar för den regionala utvecklingen, med ansvar för anläggande av järnvägar och allmänna vägar. Den nya bron (Veddestabron) är en kommunal gata och därför kommunens ansvar. 

Vidare är Trafikverket ansvarig för att ersätta befintliga funktioner som påverkas av järnvägsutbyggnaden. Mälarbanans utbyggnad till fyrspår innebär att den del av Barkarbybron som går över järnvägen behöver ersättas av en ny del […] Inför samrådet ställde kommunen för första gången krav på att Trafikverket skulle medfinansiera Veddestabron. Trafikverket har erbjudit medfinansiering till ett belopp motsvarande det som kan sparas på att bygga Barkarbron som en renodlad gång- och cykelbro, under förutsättning att kommunen bygger Veddestabron. Trafikverket är ansvarig för att ersätta befintliga funktioner som påverkas av järnvägsutbyggnaden.” Trafikverkets PM efter utställning sid 59.

Veddestabron ingick inledningsvis inte i järnvägsprojektet. Den var ett projekt enbart för Järfälla kommun. Men för att ta tillvara Trafikverkets breda erfarenhet av väg- och brobyggen och för att utnyttja den tid då stora entreprenadarbeten ändå pågick blev kommunens önskan att bron skulle tillföras järnvägsprojektet. Detta blev också möjligt genom att kommunen tog på sig en medfinansiering av projektet. Storleken på denna medfinansiering bestämdes utifrån en kostnadsberäkning av Veddestabrons etapp 1. Hela projektet – 40 meter bred bro – uppskattades till 900 mkr och första etappen till 300 mkr, varav 275 mkr i samband med järnvägsbygget och 25 mkr för kommunens egna arbeten med anslutningar.

Avtalet kom dock att utformas så att de 275 mkr som kommunen åtog sig att betala inte exklusivt styrdes till brobygget utan kom att formuleras som en kommunal medfinansiering av en rad projekt som ingår i det slutliga projektet.

”Projektering och genomförandet av anläggningar enligt bilaga 2 bekostas av Trafikverket med en medfinansiering av kommunen om 275 miljoner exklusive moms.

Kommunens medfinansiering avser tillfogade mervärden enligt § 2.”

 ”De tillfogade mervärdena är inlagda i Projekt Mälarbanans totala omfattning. Specificering av medfinansieringsandel för enskilda tillfogade mervärden görs inte. Därmed kommer ingen kostnadsjustering mellan parterna att ske avseende de tillfogade mervärdena.” Genomförandeavtal mellan Järfälla kommun och Staten genom Trafikverket § 17 Kostnader för anläggandet.

”Kommunens medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad hänför sig i huvudsak till utbyggnaden av Veddestabron och bedöms av kommunledningskontoret vara rimlig med hänsyn till de tillkommande anläggningar och kvaliteter som projektet innehåller.” Tjänsteskrivelse 2011-05-16 kommunledningskontoret.

Risken med vald avtalskonstruktion är att de beräknade kostnaderna för bron, 275 mkr, visar sig vara felaktiga. Högre kostnader en risk för Trafikverket, lägre kostnader en risk för kommunen.

Trafikverket har genomfört en samordnad upphandling av de två broarna Barkarbybron och Veddestabron. Upphandlingen redovisades i en muntlig föredragning i arbetsutskottet. Därav kunde slutas att den del av anbudet som avsåg Veddestabron var betydligt lägre än kalkylerade 275 mkr. Beslutet om antagande av anbud är dock överklagat och hur slutresultatet blir förefaller oklart.

Sammanfattning

Folkpartiets ståndpunkt har varit och är alltjämt att kommunens investeringsprogram behöver ses över. I en sådan översyn prioriterar vi en ny- eller ombyggnad av simhallen framför dubbla järnvägsbroar. Ett altför omfattande investeringsprogram riskerar att leda till kraftig upplåning och ytterligare skattehöjningar.

Kommunens medfinansiering av järnvägsutbyggnaden aktualiserades genom Veddestabron. Kommunens ursprungliga inställning var att alla projekt utom Veddestabron tillhörde järnvägsprojektet och inte skulle medföra krav på medfinansiering.

Om brokostnaderna visar sig bli avsevärt lägre än de antaganden varpå kommunens medfinansiering beräknades har viktiga förutsättningar för avtalet förändrats. Eventuella juridiska konsekvenser härav undandrar sig dock vårt bedömande för närvarande.

Med hänvisning till vad vi anfört i motionen och till den ekonomiska osäkerhet kring broprojektet som tillkommit anser vi att motion skall bifallas.

Järfälla den 19 november 2012

Folkpartiet Liberalerna

Lars Bergstig