Reservation lagd av Folkpartiet i Järfälla angående bygget av den nya Barkarbybron

Utställning av järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning för Mälarbanan, sträckan Barkarby-Kallhäll  Dnr Kst 2009/288

Yrkande:
På sid 4 i yttrandet före rubriken  Gestaltning införs följande text:

”Barkarbybron
I avvaktan på att Veddestabron färdigställs och får anknytning till en ny trafikstruktur skall buss- och biltrafik kunna framföras på Barkarbybron. Därmed undviks att nya barriäreffekter tillkommer i Barkarby”.

Motiv till reservationen
Av planhandlingarna framgår att den nuvarande bron över järnvägen och motorvägen i Barkarby måste rivas när två nya spår dras fram. Den bro som skall ersätta den nuvarande måste då få kapacitet att utöver gång- och cykelvägsfunktion också fungera för bil- och busstrafik fram till dess att Veddestabron erhållit andra anslutningar till det övergripande vägnätet än de nuvarande överbelastade Enköpingsvägen/Norrviksvägen.  Kommunens översiktsplan anger att Veddestabron skall knytas till ett övergripande vägnät som ger access till det utbyggda Hjulstakorset.

Det är av stor vikt att Trafikverket vidtar åtgärder för att mildra barriäreffekterna också i Barkarby. Det finns idag en miljövänlig, trafiksäker gång- och cykelväg från Barkarby centrum under järnvägen upp till Barkarby torg och vidare till Järfälla kyrka. Denna gång- och cykelväg är till större delen helt skyddad från biltrafik och är den naturliga gångvägen från centrum till stadsdelarna Tingshusbyn och Kyrkbyn med Järfälla kyrka. Denna gångväg måste också i fortsättningen ha en trafiksäker, från biltrafik skyddad, anknytning till Barkarby centrum.

Om Barkarbybrons bilförbindelse mellan stadsdelarna på ömse sidor om järnvägen bryts skärps barriäreffekterna avsevärt. Järnvägsutbyggnaden, som i övrigt är välkommen, medför då avsevärda försämringar för Barkarbyområdet. Centrumdelen riskerar att isoleras och serviceutbudet utarmas. De två stadsdelarna Tingshusbyn och Kyrkbyn skärs av från sin naturliga anknytning till Barkarby centrum samtidigt som trafikflödet på Enköpingsvägen avsevärt ökar.

Kollektivtrafiken vid Barkarby station försämras avsevärt om bussarna inte kan använda Barkarbybron. Alla linjer utmed Norrviksvägen måste för att angöra stationen köra Enköpingsvägen, Veddestabron, Veddestavägen. I rusningstrafik är detta tidsmässigt en betydande omväg på grund av köbildningen. Tidtabellhållningen blir avsevärt svårare med missade pendeltåg som följd.

Trafikverket kan till en mycket rimlig kostnad utföra nya Barkarbybron på ett sådant sätt att den under ett antal år kan utgöra bilförbindelse för att knyta samman Barkarbys olika delar – centrum och kyrkan – i avvaktan på att en ny trafikstruktur inom Barkarbystaden tar form.

Om denna mycket enkla åtgärd inte genomförs nu riskeras att ytterligare broutrymme måste byggas i ett senare skede för att erhålla en acceptabel trafikmiljö i Barkarby.

Järfälla den 13 december 2010
Folkpartiet Liberalerna

Lars Bergstig