Reservation från FP ang. Barn- och ungdomsnämndens beslut om bidrag till enskilda förskolor och friskolor för år 2011

Den här frågan har väckt förståelig uppmärksamhet och flera har vänt sig direkt till oss politiker för att framföra sina uppfattningar. När nu barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut i frågan – se nedan – vill jag på det här sättet ge en personlig kommentar. På kommunens hemsida kan ni bläddra er fram till det underlag från förvaltningen som legat till grund för beslutet.

Enligt min uppfattning ska barn och elever erbjudas samma ekonomiska förutsättningar oavsett om de går i kommunalt driven verksamhet eller enskilda förskolor, privata familjedaghem och friskolor. Detta har också länge varit den vägledande principen för lagstiftningen.

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla har också noga följt denna linje i samband med beslut om bidrag. Fram till 2009 fick enskilda förskolor och friskolor samma peng som kommunala verksamheter och tillgång till alla övriga anslag på samma villkor som kommunens förskolor och skolor.

Eftersom kommunala verksamheter tillgodogjorde sig vissa tjänster (t ex personal- och ekonomiadministration) som ställdes till förfogande som ”fria nyttigheter” av kommunens centrala förvaltning beräknades värdet av dessa tjänster och enskilda förskolor och friskolor erhöll ett särskilt fastställt administrationsbidrag som kompensation.

Lokalkostnaderna ersattes fullt ut för kommunala verksamheter såväl som enskilda förskolor och friskolor.

I och med beslut i riksdagen i juni 2009 ändrades förutsättningarna. I ny lagstiftning fastställdes på flera sätt hur kommunerna ska ersätta förskolor, familjedaghem och skolor som drivs privat. Avsikten är densamma som tidigare, dvs det ska inte spela någon roll för barn och elever om man går i kommunal verksamhet eller privat.

När barn- och ungdomsnämnden nu beslutat om bidrag för 2011 har vi tolkat lagen så att enskilda förskolor och friskolor ska ersättas för de s k fria nyttigheterna av den i lagen fastställda administrationsschablonen på 3 %, som beräknas på ett underlag som i huvudsak är barn- och elevpeng samt lokalpeng. Det kan tilläggas att andra kommuner tillämpar lagen på andra sätt. Det finns nämligen utrymme för olika tolkningar.

Vår tolkning av lagen får dessvärre som konsekvens att barn och elever i enskilda förskolor och friskolor överkompenseras i förhållande till barn och elever i kommunala förskolor och skolor. Vi når alltså i nuläget inte upp till lagens grundläggande avsikt att ge bidrag på lika villkor.

Enligt min uppfattning är det viktigt att framöver pröva olika vägar att återskapa likvärdighet mellan alla barn och elever i Järfälla oberoende av om man går i kommunal verksamhet eller privat.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden