Rektorer i Järfälla får gott betyg av Skolinspektionen!

Järfälla kommun

Skolinspektionen utför kvalitetsgranskningar av skolan för att säkra att alla elever får en god utbildning i en trygg miljö. Nu har Skolinspektionen kvalitetsgranskat rektors ledarskap i grundskolan i totalt 22 kommunala skolor och 8 fristående skolor i 11 kommuner, slumpvis utvalda. I Järfälla granskades Viksjöskolan och Fastebol-Högby skolor, och båda får gott betyg i granskningen.

Skolinspektionen har kommit med ett beslut och en rapport per skola. Bedömning är att ledarskapet på de båda kommunala skolorna kännetecknas av kunskap, kompetens och ett engagemang för

att driva utveckling i skolan. Rektorerna har god legitimitet hos lärarna.Skolinspektionen nämner bl.a. att Viksjöskolan har en tydlig organisation för ledarskapet, och att rektor på Fastebol-Högby skolor betonar vikten av att hålla sig uppdaterad om det som sker i skolorna inom hela rektors ansvarsområde och att ha god kännedom om elever i behov av olika typer av stödåtgärder. Skolan skapar ett tydligt system för att diskutera och analysera elevernas resultat på individnivå.

Kommunen har tydliga och höga krav på redovisning av skolans resultat i alla ämnen och stöd i uppföljningsarbetet. Skolinspektionen bedömer att detta har gett bättre förutsättningar för en dialog om lämpliga åtgärder för att alla elever ska ges möjlighet att nå de nationella målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

Skolinspektionen skriver också att ett omfattande arbete för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet har genomförts på central nivå i kommunen, med tydliga prioriteringar och redovisningar.

Skolinspektionen har redan tidigare gjort en kvalitetsgranskning av rektors ledarskap.
Den första granskningen och aktuell forskning pekar på att rektors kommunikation med lärarna om skolans kärnprocesser är central för att nå goda resultat och bedriva ett väl fungerande pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden