Rädda Jakobsbergs gamla stationsbyggnad

När två nya järnvägsspår byggs genom Järfälla måste Jakobsbergs gamla stationsbyggnad flyttas. För att byggnaden skall kunna användas i en framtid med rimliga ljudförhållanden måste snarast studeras hur byggnaden skall rustas och hur långt från järnvägen den måste placeras för att erbjuda en rimlig miljö för t.ex. serveringar både inomhus och utomhus.
Byggnaden är privatägd men det är ett stort kommunalt och allmänintresse hur denna enda kvarvarande gamla stationsbyggnad i Järfälla tas om hand och placeras i en helhetsmiljö som vi kan vara stolta över. Alla kulturintresserade järfällabor manas att studera och bevaka denna planering. Rusta och bevara stationshuset till sin forna glans.