Pressmeddelande: Plats för psykiatrin på Nya Karolinska

Planerna för psykiatrin på Nya Karolinska har nu klarnat. För att säkra forskning, konsultation till den somatiska vården och psykiatrins behov av högspecialiserad vård förväntas 15-20 vårdplatser för slutenvård samt öppenvård med ca 15.000 besök per år. 

– Jag är lättad över att vi nu har fått klart att psykiatrin får den plats på Nya Karolinska som den behöver. Det handlar inte bara om psykiatrins behov av kontakt med den högspecialiserade universitetssjukvården. Lika viktiga är forskningen och även den övriga universitetssjukvårdens behov, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).
 
– Psykiatrins kompetens behövs också för den somatiska vården. Samsjuklighet är inte ovanligt och konsultationer från psykiatri till andra kliniker är vanligt. Det gäller också den högspecialiserade universitetssjukvården. Vi har märkt negativa konsekvenser av den utflyttning av psykiatri som redan har skett från Karolinska i Solna – man har färre än hälften så många psykiatrikonsultationer som Karolinska i Huddinge, påpekar Birgitta Rydberg (FP).
 
– Neurotemat har från början varit en av de bärande delarna i planerna för vårt nya, toppmoderna universitetssjukhus. Vi har världsledande forskning kring hjärnavbildning som redan har gett konkreta resultat i förbättrad vård för patienter med psykos-, depressions- och ångestsjukdomar. I framtiden hoppas vi på fortsatt forskning kring hjärnan som kan leda till framsteg även för demenspatienter. Andra viktiga forskningsområden rör läkemedel för psykiatri och beroendesjukdomar, berättar Birgitta Rydberg (FP).
 
FAKTA OCH BAKGRUND
Psykiatrin och det s.k. neuro-temat har funnits med i planerna för Nya Karolinska länge. I senare förslag fanns endast plats för experimentell forskning medan plan däremot saknades för den mer lokal- och resurskrävande kliniska, patientnära forskningen som bygger på tätt samarbete med vården.
 
Forskning: Karolinska är världsledande på forskning kring hjärnavbildning med PET och fMRI vilket bygger på långvarigt samarbete med neuroradiologi och nuklearmedicin. PET-forskningen kommer framöver att leda till ny diagnostik och bättre behandlingar för både patienter med psykossjukdomar och annan sjukdom, som plaquebildning vid demens. Annan framgångsrik forskning bedrivs kring att förbättra läkemedelsanvändningen i psykiatrin, och läkemedelsutveckling för beroendesjukdomar.
 
Konsultationer: På Karolinska Solna görs 3,4 psykiatrikonsultationer per dygn, på Karolinska Huddinge 8,3 konsultationer per dygn (2011).
 
Birgitta Rydberg (FP) skrev i slutet av december i en debattartikel på Brännpunkt för att tydligt markera den politiska viljan:
”Uppdraget för Nya Karolinska Solna kommer att bli smalare och all vård inom dagens Karolinska Solna kan och ska inte få plats. Bland det som vi har sagt ska inrymmas är neuro-temat dock en av de bärande delarna. Detta förväntar jag mig att vår förvaltning och våra sjukhus, som har att verkställa våra politiska beslut, fullföljer. Behovet bedöms vara 15-20 vårdplatser och öppenvårdsmottagning med kapacitet för 15.000 patientbesök per år. Detta bör man lätt få plats med om man klarar att enligt våra direktiv flytta ut mer öppenvård till specialistcentra utanför sjukhusen.”
 
Detta överensstämmer med de planer som nu föreligger
Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd