Pojkar och flickor ska ges samma förutsättningar

Svenska Dagbladet har en serie artiklar under rubriken ”Mannen under omgörning” och skriver bl a om hur man i förskolan arbetar med jämställdheten mellan pojkar och flickor.

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla föreslår ett antal mål i budgeten för 2012 och 2013 och ett av dessa gäller jämställdheten.

”Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar ska öka varje” är den formulering vi använder.

Sedan anges också önskade uppnådda andelar:
För 2012 ska gälla
– i förskolan lägst 96 procent enligt föräldrarnas bedömning
– i skolan lägst 80 procent enligt elevernas bedömning
– i skolan lägst 90 procent enligt föräldrarnas bedömning

För 2013 är siffrorna något högre.

Mätningen görs inom ramen för den årliga skolundersökningen då föräldrar till barn i förskolan och föräldrar och elever i skolan tillfrågas. Resultaten redovisas både på kommunnivå och för varje förskola och skola och gäller både kommunala enheter och friskolor/enskilda förskolor.

Också på ett annat sätt har barn- och ungdomsnämnden i Järfälla nyligen uppmärksammat jämställdhetsfrågorna.

Det är ett känt faktum att pojkar allmänt sett har sämre studieresultat än flickor och orsakerna kan vara många. Det kan vara frågan om problematiska attityder till lärande men också att skolan ibland arbetar med metoder som är mindre anpassade till pojkar. Ibland är det också frågan om för lågt ställda förväntningar som kanske särskilt drabbar pojkarna.

När barn- och ungdomsnämnden nyligen tog beslut om ett reviderat resultatförbättringsprogram togs också på initiativ av allianspartierna ett beslut om att varje skola i de årliga kvalitetsredovisningarna ska redogöra för hur man jobbar för att ge pojkar och flickor samma förutsättningar till goda studieresultat.

Kvalitetsredovisningarna är en del av barn- och ungdomsnämndens systematiska arbete med uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolor och skolor. Enheternas kvalitetsredovisningar är varje år underlag för noggranna diskussioner mellan den centrala skolförvaltningen och enhetsledningen och redovisas också för nämnden. Resultatet av diskussionerna är för varje enhet överenskommelser om om olika utvecklingsinsatser.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer här: SvD, SvD