Platsgarantin uppfylls – Sex av tio får sitt förstahandsönskemål tillgodosett vid första placering i förskolan

Järfälla uppfyller sedan flera år tillbaka den s k platsgarantin i förskolan. Det innebär att ett barn ska erbjudas plats senast inom fyra månader efter anmälan om behov av plats – räknat från ett års ålder.

Ambitionen är också att erbjuda plats efter föräldrarnas önskemål som rangordnas i första, andra och tredje hand.

Vid barn- och ungdomsnämndens senaste sammanträde fick vi statistik över platstilldelningen under de första elva månaderna 2010.

Det visar sig då att i kommunen som helhet är det ungefär sex av tio placeringar som motsvarar förstahandsönskemålet och ytterligare ungefär två av tio som motsvarar andrahandsönskemålet.

Man kan alltid stå i kö för ett omval om man inte är nöjd med placeringen och de som gör så har ofta ganska stor chans till önskad ny placering i samband med ett läsårsskifte. Då frigörs många platser när en hel årskull lämnar förskolan för att börja i skolan.

Kommundelarna skiljer sig åt. Jakobsberg ligger i topp när det gäller störst chans till önskad placering redan vid första placeringstillfället. I Kallhäll/Stäket är det mer bekymmersamt. Knappt hälften av alla placerade barn hamnar på den förskola som önskats i första hand.

Det görs nu en hel del för att öka antalet platser i Kallhäll/Stäket, Jakobsberg och Barkarby/Skälby.

Läs mer om platsgarantin på DN DN DN