Planera för idrott på Barkarbyfältet

På Barkarbyfältet byggs nu för fullt. Efterhand kommer fältet att befolkas av tusentals nya invånare i Järfälla i alla åldrar. Då är det viktigt att redan från början planera för den service som våra invånare förväntar sig, bl a idrott i form av fotboll och andra verksamheter som kräver stora ytor.

Nu finns ett bra tillfälle att redan från början skapa utrymme för ytkrävande idrotter. Kommunstyrelsen tar beslut om att börja planera för det som kallas Barkarbystaden 3. Det är området som i söder begränsas av nuvarande pågående byggnation (längs landningsbanans västra del), i öster av försvarets område, i norr av Järvafältets naturreservat och i väster av Flottiljområdet med intilliggande naturmark.

Under alla förhållanden är det viktigt att det här områdets norra del som gränsar mot naturreservatet bildar en harmonisk övergång till naturreservatet. Ett bra sätt att göra det är att där ge utrymme för bl a fotboll och andra idrotter som kräver stora ytor. Med en någorlunda snabb planprocess skulle ett sådant idrottsområde också kunna förverkligas rimligt snabbt och då bli en tillgång för de som bor på Barkarbyfältet samtidigt som det gör bosättning på fältet mer attraktivt.

Bo Winander (FP)
Ledamot av kommunfullmäktige i Järfälla