Personaltätheten ökar i Järfällas förskolor

Antalet barn per årsarbetande i Järfällas förskolor minskade 2013 jämfört med 2012 från 5.9 barn till 5.4. Minskningen gör att Järfällas förskolor nu har i stort samma personaltäthet som genomsnittet i Stockholms län (5.3) och hela Sverige (5.3). Det här framgår av Skolverkets nu publicerade statistik för 2013.

Det är glädjande att vi nu kan se den här utvecklingen som gör att varje barn kan bli mer uppmärksammat. Sannolikt beror förbättringen på den utbyggnad av förskolor som gjorts under senare år. Antalet barn fortsätter att öka men det gör också antalet platser, som ökar ännu mer. Det förbättrade läget gör också att fler får möjligheter att välja mellan olika förskolor när de söker plats för sitt barn.

I ett annat avseende går det tyvärr inte åt rätt håll. Andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning – vanligtvis förskollärare – har sjunkit något mellan de två senaste åren och ligger nu på 38 %. En möjlig förklaring är svårigheterna att rekrytera förskollärare. Konkurrensen med andra kommuner är mycket stor eftersom alla kommuner växer och samtidigt söker mer personal.

Från riksplanet finns dock glädjande rapporter som visar på ett ökat antal sökande till förskollärarutbildningarna. Det bör leda till ett förbättrat rekryteringsläge om några år.

Mer information:

Bo

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden