Överetablering av gymnasieskolor drabbar eleverna

Det lokala nyhetsprogrammet ABC rapporterade på måndagskvällen att elevtillströmningen till en del fristående gymnasieskolor i Stockholmsområdet är så låg att en del gymnasier riskerar att gå omkull.

Orsakerna till utvecklingen är flera, bl a att antalet gymnasieelever nu under några år är minskande.

Viktigare är emellertid, enligt min mening, den överetablering av gymnasieskolor som vi har i stockholmsområdet. Det beror mycket på en alldeles för frikostig tillståndsgivning från Skolinspektionen och tidigare Skolverket. Det kunde fungera när antalet gymnasieelever ökade explosionsartat. Men nu visar sig konsekvenserna, och utvecklingen kan bli väldigt besvärlig för eleverna.

De stockholmsungdomar som nyss gjort ett val av gymnasieprogram och skolor har haft ett överväldigande utbud att informera sig om och värdera. För alltför många ungdomar är situationen nu sådan att många valda program inte kommer att förverkligas. Det betyder att eleverna blir hänvisade till sina andra- och tredjehandsval. Det är inte självklart att det finns plats där heller.

Andra program kommer till stånd men med långt färre elever än förväntat. Det innebär att arrangerande skolor tvingas till rationaliseringar och kostnadsbesparingar. I en del fall kan det säkert drabba kvalitén på utbildningen. Också då blir eleverna lidande.

Vi måste också räkna med att en del program som startas inte kommer att kunna fullföljas. Det betyder för elevernas del påtvingade studieavbrott.

Det har inte funnits något överordnat organ som gör en samlad prövning av utbudet av gymnasieskolor och program. Det finns det f ö inte heller nu, även om det på den kommunala sidan finns viss samverkan. Först de allra senaste åren, när f ö antalet ansökningar om att få starta fristående skolor minskat, har Skolinspektionen blivit mer återhållsam i att bevilja tillstånd.

Dessvärre är det svårt att se en snabb förändring till det bättre.

 

Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden