Överdrivet larm om skolan i DN

På förstasidan skriver Dagens Nyheter med fetstil – ”Svenska grundskolans betyg – icke godkänt” (DN 11 mars). Längre in i tidningen upprepas påståendet och ett antal skolor hängs ut, däribland Vattmyraskolan i Järfälla.

Att svenska skolan behöver bli bättre – om detta råder inga tvivel. Kunskapsnivåerna ska upp och det görs också stora ansträngningar, i Järfällas fall lyckosamma, för att nå dit.

När nu DN använder stora släggan gör man det dock med ett mycket skakigt underlag, nämligen Skolinspektionens granskningar av skolor 2012. Enligt DN gjorde Skolinspektionen under 2012 kontroller av 745 skolor och – säger tidningen – 715 fick ”bakläxa”. I praktiken betyder bakläxa att skolan ifråga fått minst en anmärkning på någon punkt där skolan enligt Skolinspektionen inte följt föreskrifterna i skollag och andra styrande dokument.

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Eftersom Järfälla var en av flera kommuner som granskades 2012 vet jag vad det är för typ av kritik Skolinspektionen levererat. Det rör sig i nästan samtliga fall om bagatellartade avvikelser från de ofta alldeles för detaljerade föreskrifterna om hur skolorna ska sköta verksamheten. Genomgående handlar det om dokumentationskrav som inte till alla delar är uppfyllda.

För det mesta har kritiken inget alls att göra med kvalitén i skolans arbete. Detta har vi också gjort tydligt för Skolinspektionen, som också fått kritik av samma slag från andra granskade kommuner.

I DN-artikeln lyfts Vattmyraskolan fram som en av de 715 som kritiserats av Skolinspektionen.

En av kritikpunkterna gäller stöd till barnen.
I Järfällas skolundersökning 2012 svarar 95 procent av eleverna  i årskurs 5 att de instämmer helt eller delvis i påståendet ”Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det”.

Föräldrarna har ställts inför ett något annorlunda påstående ”Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs”. 93 procent av föräldrarna till elever i årskurs 5 instämmer helt eller delvis i påståendet.

Nästan alla föräldrar till elever i årskurs 5 (96 procent) är så nöjda med Vattmyraskolan att de kan rekommendera skolan till andra.

Återigen – det finns förvisso brister i skolan och stora utvecklingsbehov. Skolinspektionens granskningar är dock i de flesta fall ett svagt underlag att bygga långtgående slutsatser på.

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden