Nytt lagförslag om barns rätt till vård och sociala insatser

I en utredningspromemoria från justitiedepartementet föreslås nya regler för hur socialnämnden i en kommun får agera när ett barn behöver stöd och vård.

I dag har en vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter tillsammans. Barnrättsorganisationer och vårdgivare har påtalat att barn i vissa fall inte får tillgång till hälso- och sjukvård och vissa sociala insatser som barnet har behov av på grund av att vårdnadshavarna inte är ense.

Om ett barn idag har två vårdnadshavare måste, enligt lag (föräldrabalken kap. 6  § 13), båda vårdnadshavarna godkänna att barnet får insatser som har ”ingripande betydelse”.


Vad betyder då detta?


Ta exempelvis ett barn som har bevittnat våld inom familjen. I ett sådant fall är de flesta överens om att barnet skulle behöva stöd och vård för att bearbeta sina upplevelser och få svar på frågor. Ska detta barn då nekas vård om fadern eller modern säger nej till detta? Idag är det så.


Ett annat exempel är en tonåring som har missbrukat alkohol och droger. Fadern vill att barnet får vård och behandling, modern vill det inte. Enligt rådande lagstiftning får socialtjänsten inte ingripa för att hjälpa denna tonåring utan att ta till tvångslagarna.


Olika barnrättsorganisationer och vårdgivare har påtalat just detta, att dagens lagstiftning innehar en grå zon. Vad händer när barnet/tonåringen är i behov av vård och/eller sociala insatser och föräldrarna är oense? I dessa falla finns det två alternativ;

  • Socialnämnden beslutar om tvångsvård. Detta kan dock bara ske i de fall där barnets situation uppfyller kriterierna för tvångsvård (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU).
  • Inget ingripande kan göras då vårdnadshavarna inte är överens och barnet blir utan vård och/eller sociala insatser.Justitiedepartementets lagförslag innebär att socialnämnden får besluta om insatser för barnet/tonåringen med endast en av föräldrarnas samtycke. Insatserna som socialnämnden förslagsvis ska få besluta om är psykiatrisk och psykologisk utredning, behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen, öppna former av vård inom socialtjänsten samt visst stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade. Alla beslut enligt de nämnda insatserna ska ske med barnens bästa i grunden. Lagförslaget ska nu remissbehandlas.


Läs hela lagförslaget här.

Läs mer om detta ämne här: SvDFolkpartiet
Nicki Jozsa (FP) Ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden