Nya taxor i Järfälla 1 januari 2014

bild_pa_pengar
Dags att söka NovaStipendiet

För att inte behöva göra några drastiska avgiftshöjningar enstaka år försöker Järfälla låta de olika taxeavgifterna successivt följa med kostnadsutvecklingen varje år, vilket innebär att taxorna som regel ses över inför varje årsskifte. Så har skett även inför 2014. Här är några av de avgifter som höjdes den 1 januari 2014.

Inom socialnämnden

(förra årets avgift inom parentes)

Avgift för hemtjänst                 86 kr/tim  (84 kr/tim)

Pensionärslunch lunchrätt      52 kr  (51 kr)

Trygghetslarm                       157 kr/mån  (154 kr/mån)

– Installationsavgift av trygghetslarm       990 kr

Familjerådgivning                  241 kr/besök  (236 kr/besök)

Vatten och avlopp   

Taxan för vatten- och avlopp höjdes senast 1 april 2010. Sedan dess har kostnaderna för vatten- och spillvattenrening ökat så mycket att taxans brukningsavgift inte längre täcker kostnaderna. Samtidigt med behovet att täcka kostnaderna har setts över har kostnadernas fördelning på vatten, spillvatten och dagvatten analyserats och justerats så att kravet på rättvis och skälig fördelning kan uppfyllas.

Från och med den 1 januari 2014 höjs därför brukningsavgiften för vatten från 16 kr per kubikmeter till 22:88 inkl. moms. Dagvattenavgiften för småhus höjs från 625 kronor till 850 kronor.

Jarfalla_kommun

Nya taxor i Järfälla från 1 januari 2014

Avfallstaxa

Avfallstaxan har under en period genererat ett överskott. Miljöbalken föreskriver att självkostnadsprincipen gäller för avgifter kopplade till renhållningen. Av denna anledning innebär förslaget till ny taxa ett underskott om ungefär -1,5 miljoner kronor för 2014. Syftet är att långsiktigt inte belasta de som betalar avgifterna med en högre avgift än vad som kan sägas motsvara självkostnad över tid. När det upparbetade överskottet har minskats anges i förslaget att taxan ska justeras i syfte att skapa en balans mellan kostnader och intäkter.

För småhus gäller följande avgifter från den 1 januari 2014.

Den fasta avgiften är för hushåll som sorterar matavfall i särskilt matavfallskärl 500 kronor, för dem som hemkomposterar 600 kronor, för dem som har avfallskvarn kopplad till avloppet 650 kronor och för dem som inte särsorterar matavfallet 800 kronor.

Hämtningsavgiften för avfallskärl med storleken 140 liter är 26 kronor och för kärl med 190 liter 32 kronor per hämtningstillfälle.

Miljö- och bygglovsnämndens verksamhet

För den tillstånds- och tillsynsverksamhet som nämnden bedriver enligt miljöbalken höjs timtaxan från 850 kronor till 950 kronor. Hänsyn har då tagits till miljöbalkens krav på självkostnadsfinansiering via avgifter.

Taxan för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet med offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen höjs också den 1 januari 2014 innebärande en förändring av timavgiften för samtliga tillsynsområden från 880 kronor till 1 000 kronor.