Nya skollagen ytterligare hjälp för barn med funktionshinder

I en artikel i DN går Dyslexiförbundet, övriga handikappförbund och Lärarförbundets ordförande ut med hård kritik mot den nya skollagen. Den sägs försämra förutsättningarna för funktionshindrade att få stöd i skolan.

Detta är alldeles ogrundade påståenden.

Funktionshindrade, t ex elever med dyslexi, har sedan länge rätt till extra stöd i skolan. Ingenting av detta förändras i och med den nya skollagen. Det finns tvärtom en väsentlig förändring i skollagen som kan innebära ökade möjligheter för funktionshindrade elever.
I den nya skollagen införs nämligen en rätt att överklaga de åtgärdsprogram som skolan är skyldig att ta fram för varje elev som behöver särskilt stöd. Vi vet ännu inte hur denna lagskärpning kommer att fungera i praktiken, men att tala om en försämring i och med den nya skollagen är att hävda något som inte har med verkligheten att göra.

Lärarförbundets ordförande tycks anse att den enskilda läraren ska fatta beslut om stödets utformning och omfattning för en viss elev. Detta gäller inte idag och heller inte i morgon. Det är rektor på skolan som ansvarar för att ta det slutliga beslutet om stöd för en enskild elev. Naturligtvis väger lärarens synpunkter mycket tungt, men rektor måste göra avvägningar av olika slag. Rektor har också en given budget att hantera.

I Järfälla har vi under en rad av år gjort väsentliga förbättringar för elever som behöver extra stöd, bl a

– Sedan flera år genomförs läs- och mattescreeningar som avslöjar eventuella svagheter i elevernas kunskaper och förmåga vad gäller läsa, skriva och räkna. Elever som behöver särskilt stöd får detta och kunskaperna kontrolleras efter en tid på nytt.
– Särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi i allvarlig eller mindre allvarlig grad, har det kommit fram nya tekniska hjälpmedel. Dessa tillförs nu skolorna i stor omfattning.
– Centralt i kommunen har inrättats en särskild stödfunktion, skoldatortek, som har fortlöpande koll på nya tekniska hjälpmedel och svarar för utlåning och utbildning i anslutning till dessa hjälpmedel.

Läs mer här: DN, SR DN