Nya karriärtjänster för lärare i Järfälla kommun

Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla tar nu på torsdag ställning till ett förslag  om inrättande av nya karriärtjänster för lärare i Järfällas kommunala skolor. Det gäller dels s k förstelärare dels lektorer.

Att införa karriärtjänster för lärare är ett sätt att säkra läraryrkets kvalitet samt att göra läraryrket mer attraktivt. Genom karriärsteg är det möjligt att premiera de bästa lärarna, det vill säga de lärare som uppvisar särskild yrkesskicklighet i det dagliga arbetet med eleverna. Att införa karriärtjänster är även som en del i att göra Järfälla kommun attraktiv i konkurrensen om kompetent personal inom skolan.

Bo Winander (FP) Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla

Förslaget är att det redan till höstterminen i år inrättas 15 tjänster som förstelärare. Den här tjänsten kan innehbas  av kan den lärare bli som har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och som har visat särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Satsningen sker i första hand inom följande prioriterade områden i syfte att både höja kunskapsresultaten och högstanivån:

  • Svenska (Läs- och skriv) åk 1-3
  • Svenska/SVA åk 1-9
  • Matematik åk 1-9

Det föreslås också inrättande av två tjänster som lektorer. Den tjänsten kan innehas av den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå (minst en licentiatexamen) och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare.

De nya tjänsterna finansieras med statsbidrag och ger föreslärare ett månatligt lönetillägg på 5000 kronor och lektorerna ett tillägg på 10000 kronor.

Efterhand som statsbidragen ökar kommer fler tjänster att inrättas.

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla