Nu bygger man bullerskydd i Polhem

Jarfalla_kommun

Polhemsområdet i Järfälla har under en tid påverkats av buller från E18 och Enköpingsvägen. Ett flertal av fastigheterna i Polhem har haft nivåer som har legat över 55 db och på Bredgården har nivåerna legat kring 53db. Beräknat på den trafikökning på E18 och Enköpingsvägen som finns fram till 2035 så skulle bullret öka med 2 db. En ökning på 2 db uppfattas som att ljudnivån i Polhem skulle öka med hela 40 %. En mycket stor ökning. För att hålla bullernivåerna på en bättre nivå så bygger Trafikverket under våren 2013 bullerskydd på en sträcka motsvarande 500 meter vid trafikplatsen i Kallhäll. Bullerskyddet kommer att vara 2-4 meter högt utmed E 18. Detta kommer att leda till att bostäderna i området får lägre bullernivåer än idag. Bullerskyddet påverkar dock inte ljudnivåerna i naturreservatet.

Utöver detta så beräknar man att ombyggnaden leder till att trafikmängderna på Enköpingsvägen minskar och norrut, vid Bolinderbyn, så kommer trafiken att minska med 30 %.

Detta är mycket positiva nyheter för Järfällaborna. Delas att ombyggnaden av trafikplatsen i Kalhäll nu påbörjas men framförallt att fler bullerskydd och trafikminskning på Enköpingsvägen i Järfälla blir verklighet inom ca 12 månader.