Nöjda föräldrar i Järfällas förskolor och familjedaghem

Föräldrarna till barnen i Järfällas förskolor och familjedaghem är fortsatt mycket nöjda med verksamheten. Det framgår av årets skolundersökning där sammanlagt drygt tre tusen föräldrar valt att delta genom att besvara ett stort antal enkätfrågor.

Nio av tio föräldrar (88 %) är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola. Ännu något nöjdare är föräldrar till barn i familjedaghem (91 %). Lika många föräldrar är beredda att rekommendera sitt barns förskola eller familjedaghem.

Flera frågor till föräldrarna gäller trygghet och personalens bemötande av barnen. 94 % av alla föräldrar till barn i förskolan uppger att barnet känner sig trygg i förskolan och föräldrarna är i lika hög grad trygga själva när barnet är på förskolan. Föräldrarna till barn i familjedaghem är tryggare i ännu större utsträckning.

Nio av tio föräldrar till barn i förskolor och familjedaghem tycker att barnet stimuleras till utveckling och lärande och de allra flesta tycker också att barnets egna idéer tas till vara.

De allra flesta föräldrar tycker också att de bemöts bra när de har kontakt med förskola och familjedaghem och tycker att informationen är bra.

Vanligtvis har resultaten förbättrats jämfört med tidigare år.

Eftersom skolundersökningen görs i samverkan med flera andra kommuner (Lidingö, Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Bro) kan man jämföra resultaten kommunerna emellan. Järfällas resultat är då på nästan alla punkter bättre än i de övriga kommunerna.

Resultaten från skolundersökningen redovisas dels för kommunen i dess helhet men också för varje enhet.

Den som vill tränga djupare in i materialet kan göra det med hjälp av kommunens hemsida.